Nieuws

Energiesector profiteert van Actueel Hoogtebestand hoogtekaart, gebaseerd op open data, optimaliseert rendement van zonnepanelen

Gepubliceerd op
30 juni 2016

Leidschendam, 30 juni 2016 – Het vrijgeven van de digitale hoogtekaart Actueel Hoogtebestand Nederland versie 2 (AHN2) heeft vooral in de energiesector geleid tot nieuwe producten, een betere bediening van klanten en omzetverhoging. De aan de hand van open data samengestelde kaart verhoogt bijvoorbeeld het rendement van zonnepanelen door effectievere plaatsing. Dit blijkt uit de eerste resultaten van het onderzoek dat Wageningen University hield naar het gebruik en de gebruikers van dit openbare databestand.

Het Actueel Hoogtebestand Nederland is een kaart voor heel Nederland met gedetailleerde en precieze hoogtegegevens. Dit bestand wordt samengesteld uit data dat beschikbaar wordt gesteld door Rijkswaterstaat, de provincies en de waterschappen. Naast de energiesector heeft ook de wetenschap profijt van deze open data. Zo hebben archeologen bijvoorbeeld, aan de hand van kleine hoogteverschillen in weilanden, oude nederzettingen opgespoord die met het blote oog niet opvielen.

Het onderzoek van Wageningen University is een initiatief van het publiek-private Doorbraakproject Open Data en staat beschreven in het E-magazine ‘Open Data in Perspectief’ dat vandaag uitkomt. Het Doorbraakproject houdt na drie jaar op te bestaan en blikt in het magazine terug op resultaten en vooruit op de aandachtspunten om op te pakken.

Resultaten Doorbraakproject

Het Doorbraakproject Open Data bracht vraag en aanbod dichter bij elkaar en organiseerde Open Data estafettes op het gebied van agro, water, duurzame energie, smart cities en logistiek. Verder werd initiatief genomen tot de bouw van de PDOK-geodata store. Via dit hostingplatform kunnen de departementen voortaan zelf hun data uploaden en vrijgeven voor openbaar gebruik.

Een belangrijke mijlpaal voor het Doorbraakproject was de vrijgave van het Actueel Hoogtebestand versie 2 (AHN-2) als open data. Deze stap is genomen door Rijkswaterstaat,  de provincies en  waterschappen na een intensieve lobby  vanuit het geo-bedrijfsleven. Het AHN-2 biedt ontwikkelaars een nieuwe speelveld voor innovaties op terreinen als waterbeheer, energie, stadsplanning en milieubeheer (Omgevingswet).

Open data uitdagingen

De initiatiefnemers van het Doorbraakproject wijzen in het afsluitend magazine ook op aandachtspunten. Een daarvan is een consistent overheidsbeleid waarmee duidelijk inzicht aan de gebruiker wordt gegeven welke data op welke moment vrij komt en blijft. ‘Zonder een zekerheid over continuïteit van de beschikbare data is er weinig animo om te investeren in het gebruik van de data’ zegt Frans Lips, ‎senior beleidsmedewerker geo-informatie van het ministerie van EZ in één van de interviews.

Het pas opgerichte Platform Open Data is hier een eerste antwoord op. Daarin zitten aanbieders en gebruikers van data direct met elkaar om tafel. Dit moet waardevolle toepassingen in gang zetten en de overheid  inzicht geven welke problemen er spelen en welke barrières er zijn om op te heffen.

Ook op beleidsniveau worden stappen gezet. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een Nationale Open Data Agenda (NODA) opgesteld die wordt uitgevoerd door alle departementen. De ambitie is om zoveel mogelijk datasets met voldoende kwaliteit beschikbaar te stellen. De NODA biedt duidelijkheid over het proces voor tempo, prioriteitsstelling en kwaliteit waarmee de overheidsdata beschikbaar komen.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie over het Doorbraakproject en de vervolg-initiatieven op open data gebied kunt u contact opnemen met Quirine van der Klooster, qvdk@ecp.nl, 06-48501279.

Meer over het ICT Doorbraakproject Open Data

In het Doorbraakproject ‘Open Data' is het hergebruik van open data gestimuleerd door belemmeringen aan te pakken en vraag en aanbod van open data beter op elkaar af te stemmen zodat nieuwe producten en diensten werden ontwikkeld. Het Doorbraakproject heeft hiervoor diverse handvatten opgeleverd waaronder kennisdeling via open data estafettes en inspirerende datatoepassingen die werden gedeeld via de website www.doorbraakmetopendata.nl. Ook heeft het Doorbraakproject gezorgd voor het vrijgeven van overheidsbestanden als het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) en satellietdata van het Nederlandse Space Office (NSO).

Het Doorbraakproject Open Data was een publiek-private samenwerking. In het project participeerden het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, TU Delft, TNO, GeoBusiness Nederland, het Ministerie van Economische Zaken en ECP | Platform voor de InformatieSamenleving. Aanjager was Mark Herbold (CEO Esri Nederland).