Nieuws

Europese lidstaten kunnen kosten natuurbeheer in kaart brengen

Gepubliceerd op
16 november 2017

Europese lidstaten kunnen met een rekenmodel van Wageningen Economic Research nagaan wat de kosten zijn van natuurbeheer. Het model is gebruikt in de begin dit jaar verschenen Europese natuurverkenning van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Natura 2000-gebieden

Tot op heden zijn de kosten van natuurbeheer, en in het bijzonder die van Natura 2000-gebieden in Europa, grotendeels onbekend. Eerdere schattingen over kosten zijn vooral gebaseerd op zogenaamde 'apparaatskosten': de kosten van personeel. Ook is bekend wat de kosten zijn om plannen en monitoringsprogramma’s te maken, maar niet wat maatregelen kosten.  

Europese Natuurverkenning

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft in de Europese natuurverkenning de huidige staat van natuur in kaart gebracht, en heeft diverse toekomstscenario’s verkend. Behalve de mogelijke baten die natuur voor de maatschappij kan leveren, zijn inzichten in de kosten, zoals beheerkosten en eenmalige kosten als het inrichten van nieuwe natuurgebieden, van belang. Omdat hierover geen algemene getallen beschikbaar zijn, hebben onderzoekers van Wageningen Economic Research een rekenmodel ontwikkeld. Dit model is gebaseerd op het Instrumentarium Kosten Natuurbeleid, dat voor de Nederlandse situatie de kosten van natuurbeleid in kaart brengt. PBL gebruikt dit model bij haar nationale verkenningen en evaluaties.

Nieuw rekenmodel

Het nieuwe model bestrijkt heel Europa en brengt in kaart met welke kosten lidstaten te maken krijgen bij de uitvoering van natuurbeheer. Ook laat het model zien welke mogelijke kosten gemoeid zijn wanneer het natuurnetwerk wordt uitgebreid of verlegd. Het model kan zowel de kosten bepalen van natuur binnen als buiten het Natura 2000-netwerk. Bij regulier beheer gaat het om kosten van grootschalige stikstofdepositie af te wenden - een groot probleem in enkele lidstaten. Ook kunnen beheerskosten om vegetaties die buiten de natuurlijke verspreidingsgebieden liggen in stand te houden, bepaald worden. Verder is het bijvoorbeeld mogelijk om inrichtingskosten te berekenen van voormalige landbouwgronden naar natuurgebieden.