Nieuws

Gert-Jan Nabuurs benoemd tot hoogleraar European Forest Resources

Gepubliceerd op
4 juni 2014

Met ingang van 1 juni is Gert-Jan Nabuurs benoemd tot buitengewoon hoogleraar European Forest Resources. Hij zal deze functie bekleden binnen de leerstoelgroep Bosecologie en Bosbeheer van Frits Mohren. Gert-Jan zal zich vooral gaan richten op Europese scenariostudies, onder andere in het kader van de bio-based economy.

In Europa wordt meer dan een derde van het landoppervlak ingenomen door bos. Bos speelt niet alleen een belangrijke rol in de kwaliteit van de leefomgeving, maar ook bij bijvoorbeeld de regulatie van de koolstof- en waterhuishouding, en uiteraard de productie van hout. Binnen de leerstoelgroep Bosecologie en Bosbeheer ligt het accent van het onderzoek en onderwijs onder andere op systeemkenmerken als diversiteit, primaire productie, ecosysteemdiensten en andere functionele aspecten. “Relevant daarbij is om de Nederlandse situatie in een breder perspectief te plaatsen,” stelt Frits Mohren. “Zowel Europees als mondiaal. Daarvoor zijn grootschalige scenariomodellen onontbeerlijk, en worden de ruimtelijke componenten en de regionale differentiatie steeds belangrijker. Gert-Jan Nabuurs is bij uitstek een onderzoeker die zich op dit terrein geprofileerd heeft.”

Uitbreiding en opschaling van het onderzoek door Europese scenariostudies maakt het mogelijk om het onderzoek in een breder kader te plaatsen, en de resultaten kunnen worden toegepast voor een multifunctioneel bosbeheer. Een dergelijke opschaling en inkadering verschaft studenten inzicht in de mogelijkheden, beperkingen en relevantie van (internationaal) bosbeheer, en draagt bij tot het Nederlandse bos- en natuurbeheer. In dat kader gaat Gert-Jan zich bezig houden met het verbreden en verbinden van de huidige ontwikkelingen in Europa, als onderdeel van de toenemende belangstelling voor bossen en bosgebruik in het kader van de bio-based economy (zie ook: ‘Hoe mobiliseren we 10 miljoen ton houtige biomassa?’). Tevens wordt zo de band versterkt tussen het onderzoek van Alterra en dat van de universiteit. Frits Mohren: “Ik ben ervan overtuigd dat door deze benoeming een belangrijke en waardevolle samenwerking op Europees niveau geëntameerd kan worden, die relevant is voor zowel Nederland als Wageningen UR.”

Gert-Jan Nabuurs tot slot: "Onder de biobased economy zal de vraag naar de grondstof hout alleen maar toenemen, terwijl daarnaast ook de druk op de bos door bijvoorbeeld klimaatverandering toeneemt. Dit spanningsveld is het onderwerp van dit buitengewoon hoogleraarschap. Strategische analyses van de toekomstige ontwikkeling van het bos onder veranderende vraag en milieuomstandigheden zijn de kern van het werk. Duurzaam bosbeheer in Europa is ook voor Nederland van groot belang omdat Nederland een belangrijke importeur is van Europees hout."  

Gert-Jan Nabuurs is tevens senior onderzoeker Europese bossen bij Alterra. Hij heeft diverse Europese onderzoekprojecten geleid, is onderdirecteur geweest van het European Forest Institute in Finland van 2009-2012, is hoofdauteur geweest bij het IPCC en is nu tevens actief bij het UNECE Timber Committee. Hij adviseerde de Europese Commissie op het gebied van bosbeleid.