Nieuws

Geuroverlast veehouderijbedrijven deels verklaarbaar door bedrijfssituatie

Gepubliceerd op
12 maart 2015

Daar waar burgers en veehouders in elkaars directe omgeving opereren, bestaat er meer kans op klachten over geuroverlast. De mate waarin klachten over geur ontstaan zijn beïnvloedbaar en ten dele afhankelijk van de bedrijfssituatie. Wageningen UR Livestock Research zocht in opdracht van het samenwerkingsproject ‘Zo Ziet Limburg Dieren’, bij 12 vergelijkbare bedrijven naar handvatten om de geuroverlast vanuit varkens- en pluimveebedrijven te verminderen.

Handvatten voor minder geuroverlast

Gemeenten in Noord Limburg hebben bedrijven aangedragen voor het onderzoek en daarvan werkten 12 bedrijven mee; vijf varkensbedrijven, drie leghennenbedrijven, drie vleeskuikenbedrijven en één bedrijf met vleeskalkoenen (vergelijkbaar met vleeskuikens). Voor alle bedrijfstypen geldt dat de wijze van uitstoot van de lucht bepalend kan zijn voor het optreden of voorkomen van geuroverlast. Het behandelen van de uitgaande luchtstroom (met luchtwassers of een andere techniek) is effectief maar ook erg kostbaar. Er zijn wel technieken om de kosten te beperken, zoals het verlagen van de hoeveelheid lucht die wordt behandeld. Dit kan door de binnenkomende lucht te koelen, of maar een deel van de uitgaande lucht te behandelen.

Voor varkensbedrijven is het belangrijkste advies om hokbevuiling zo veel mogelijk te voorkomen. Onder andere door een goed hokontwerp. Voor vleeskuikenbedrijven lijkt de keuze voor ander strooiselmateriaal de juiste oplossingsrichting. Bij leghennen is een dunnere laag strooisel in de stal, samen met de wijze van opslag van (gedroogde) mest de meest perspectiefvolle richting.

Een component die mogelijk een grote rol speelt bij het ontstaan van geurklachten is de oorsprong en ontwikkeling van het bedrijf ten opzichte van de directe omgeving. Dit aspect was echter geen onderdeel van dit onderzoek.

Onderzoeksmethode

Onderzoekers van Wageningen UR Livestock Research bezochten de bedrijven, waarbij onder andere is gevraagd naar het dagelijks management, ventilatieprincipes, mestopslag en voersamenstelling. Naast de bedrijfsbezoeken is ook gekeken naar de nieuwste technische ontwikkelingen die kunnen zorgen voor verlaging van de geuremissie. Op een van de vleeskuikenbedrijven is, samen met buurtgenoten, een eenvoudig onderzoek gedaan naar het effect van alternatief strooisel op de geuruitstoot. Er zijn tijdens dit onderzoek geen geurmetingen gedaan op de bedrijven. Dit omdat dit eenmalige metingen zouden zijn geweest, waaruit geen conclusies getrokken mogen worden.

Het samenwerkingsproject ‘Zo Ziet Limburg Dieren’ is een project van de Provincie Limburg en de LLTB.