gras koeien wei

Nieuws

Graskwaliteit beïnvloedt methaanuitstoot flink

Gepubliceerd op
7 april 2015

De methaanuitstoot bij rundvee is sterk afhankelijk van de kwaliteit van het weidegras of de graskuil. Jonger gras verlaagt de methaanuitstoot aanzienlijk. Veehouders die de methaanemissies willen verlagen, hebben hier een krachtige tool in handen om mee aan de slag te gaan. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van vier onderzoekers van Wageningen UR, uitgevoerd binnen het innovatieprogramma Emissie-Arm Veevoer.

Methaan is het belangrijkste broeikasgas op een melkveebedrijf. De agrarische sector en de overheid spraken af om in 2020 30 procent minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990. Daarom financieren de Productschappen Zuivel en Diervoeder en het ministerie van Economische Zaken het Innovatieprogramma Emissie-Arm Veevoer. In dit programma meten onderzoekers in de respiratiekamers van Wageningen Universiteit de effecten van voersamenstelling op methaanemissie. Gegevens van het onderzoeksproject worden uitgewisseld met landelijke projecten zoals Koeien & Kansen en worden gebruikt in de ontwikkeling van instrumenten als Carbon Feed Print en de KringloopWijzer. Zo kunnen onderzoekers samen met veehouders en de sector de emissie van broeikasgassen op het bedrijf verlagen.

Onderzoek naar methaanuitstoot en graskwaliteit

Weidegras en graskuil zijn zo’n belangrijk onderdeel van het rantsoen van melkkoeien, dat het nuttig is om te weten wat de invloed van graskwaliteit is op de methaanuitstoot van koeien. Wereldwijd is er vrij weinig bekend over die relatie. Het beschikbare onderzoek met gras is vaak uitgevoerd met meetmethoden die niet erg nauwkeurig zijn. Daardoor is het beeld ontstaan dat graskwaliteit weinig invloed heeft op de methaanproductie. Echter, resultaten met een Wagenings geavanceerd wiskundig model van pensfermentatie geven aan dat er wel degelijk grote verschillen in methaanuitstoot zijn te verwachten bij verandering van graskwaliteit. Om die reden zijn enkele experimenten uitgevoerd in respiratiekamers waarin het effect van graskwaliteit is getest. De resultaten van dit onderzoek geven aan dat hoe lichter de maaisnede, hoe minder methaanuitstoot per kg melk gerealiseerd wordt. Het verschil in methaanproductie tussen een lichte en zware snede kan oplopen tot maar liefst 30 procent meer methaan per kg meetmelk bij de zware snede. Ook verlaagt jong en hoog bemest weidegras de methaanuitstoot per kg meetmelk vergeleken met oud, laag bemest gras.

Het onderzoek is uitgevoerd door de promovendi Sabrina Podesta, Geronda Klop, Bayissa Hatew en Daniel Warner. Het gehanteerde rekenmodel wordt eveneens gebruikt voor de Nederlandse Emissieregistratie van Broeikasgassen.