Nieuws

Green Deals dragen bij aan doelstellingen biodiversiteit

Gepubliceerd op
24 augustus 2017

Innovaties voor groene groei van maatschappelijke partners kunnen bijdragen aan de doelen voor biodiversiteit uit de Rijksnatuurvisie. Daarbij zijn wel ecologische kennispartners nodig om een Green Deal op te stellen en uit te voeren. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen Environmental Research en het Planbureau voor de Leefomgeving.

Innovatie

De Nederlandse overheid stimuleert innovatie voor groene groei door Green Deals af te sluiten met maatschappelijke partners zoals bedrijven, NGO’s en kennisinstellingen. Wageningen Environmental Research is samen met het Planbureau voor de Leefomgeving nagegaan wat de bijdrage aan beleidsdoelen is van de Green Deals Biodiversiteit. Het gaat hierbij om de doelen uit de Rijksnatuurvisie 2014 en de Uitvoeringsagenda Natuurlijk Kapitaal. De nadruk lag daarbij vooral op de effecten op natuur en biodiversiteit en minder op de effecten op ecosysteemdiensten voor samenleving of economie. Doordat de ecologische effecten van Green Deals nauwelijks worden gemonitord en zich vaak pas na jaren manifesteren, zijn alleen potentiële effecten geanalyseerd.

Aansluiting beleidsdoelen

Alle Green Deals Biodiversiteit sluiten aan op één of meer doelen van de Rijksnatuurvisie 2014. Behoud of ontwikkeling van natuur en biodiversiteit zijn voor twee derde van de deals bovendien een hoofddoel, en voor de overige slechts een nevendoel. Ongeveer de helft van de Green Deals richt zich daarbij actief op natuurontwikkeling en/of –beheer, al is dat niet altijd in samenwerking met gespecialiseerde ecologische kennisinstellingen. De Green Deals sluiten minder sterk aan op de doelen van de Uitvoeringsagenda Natuurlijk Kapitaal. Dat komt onder meer doordat de Uitvoeringsagenda een deels internationale focus heeft, terwijl de meeste Green Deal partijen zich op Nederland richten.  

De huidige monitoring door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is gericht op de voortgang in het Green-Dealproces. Hieruit blijkt dat ongeveer de helft van de Green Deals naast het zogenaamde kwartier maken door de samenwerkende partijen, ook tot pilotprojecten komt. Een kwart van de Green Deals is zelfs actief bezig om de innovatie op te schalen. Het onderzoek laat zien dat het potentiële effect op natuur en biodiversiteit bij zeker de helft van de deals beloftevol is. Ze zijn bovendien actief binnen verschillende aandachtsvelden van natuur, zoals het Natuurnetwerk Nederland, het agrarisch gebied, het stedelijk gebied en ecologische verbindingen daartussen. Daarmee kunnen de Green Deals bijdragen aan het hoofddoel van de Rijksnatuurvisie, namelijk het realiseren van een ‘veelzijdige natuur met een stevige basis’. Ze leveren dan een bijdrage aan meer hectares groen, maar niet per se aan een meer (bio)diverse natuur. Om dat laatste ook te realiseren is de aanwezigheid van kennispartners die specifieke kennis inbrengen over effectief beheer cruciaal.  

Goede stappen

Met Green Deals worden goede stappen gezet in het innovatieproces, veelal met de juiste partijen, en met concrete op natuur en biodiversiteit gerichte doelstellingen. Het zou goed zijn om de concrete gewenste effecten bij aanvang van een Green Deal scherper te doordenken, en ook om bij Green Deals die al in de praktijkfase zitten de daadwerkelijk bereikte effecten beter te monitoren. De effectiviteit van Green Deals kan nog verder worden vergroot wanneer de overheid gerichter stuurt op aansluiting bij bepaalde (internationale) beleidsdoelen voor biodiversiteit en op de samenstelling van de Green-Dealpartijen.