Nieuws

Groene daken voor klimaatbestendigheid

Gepubliceerd op
6 februari 2017

Groene daken dragen bij aan de leefbaarheid van steden. Onder andere omdat ze water vasthouden en er minder water door het riool hoeft te worden afgevoerd, omdat ze de daken isoleren wat beter is voor het energieverbruik van woningen en omdat het mooi is om op uit te kijken. Om die redenen is de aanleg van groene daken zowel in dichtbebouwd stedelijk gebied als meer generiek zinvol. Kees Hendriks van Wageningen Environmental Research (Alterra) deed onderzoek naar kansrijke situaties voor groene daken.

Voorbeeldprojecten helpen bij besluitvorming

Het opzetten van voorbeeldprojecten kan de voor- en nadelen van groene daken aantonen en meer inzicht geven in de kosten en baten voor betrokken partijen. Deze informatie helpt gemeenten en gebouweigenaren bij het nemen van een weloverwogen besluit om groene daken al dan niet te stimuleren of toe te passen. In het onderzoek zijn ervaringen met stimulering van groene daken in zes gemeenten (Eindhoven, Enschede, Groningen, ’s-Hertogenbosch, Nijmegen, Rotterdam) in beeld gebracht. Het soort project, het doel, en inzicht in kosten en baten zijn van invloed op de houding van actoren en de kansen voor toepassing en opschaling van groene daken. Stimulering bij deze gemeenten gebeurt vooral met subsidies, communicatie en voorbeeldprojecten. De opgedane ervaringen met groene daken zijn hier overwegend positief en men is tevreden over het stimuleringsbeleid.

Groene daken als onderdeel van Natuurlijk Kapitaal

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat binnen het programma Natuurlijk Kapitaal. Rijkswaterstaat voert het programma Natuurlijk Kapitaal (NK) uit in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het programma NK is in 2015 gestart om ervoor te zorgen dat een duurzaam gebruik van het natuurlijk kapitaal een vanzelfsprekend onderdeel wordt bij beleids- en investeringsbeslissingen van overheden, bedrijven en andere organisaties. Onder ‘natuurlijk kapitaal’ wordt verstaan de natuurlijke ecosystemen, met name de processen, grondstoffen en diensten die zij aan de mens kunnen leveren. Groene daken bieden als onderdeel van het ‘natuurlijk kapitaal’ een meerwaarde voor steden voor o.a. klimaatadaptatie, leefbaarheid of vestigingsklimaat voor bedrijven.