Nieuws

Groep boeren beheert natuur in Krimpenerwaard

Gepubliceerd op
16 februari 2016

Bij het beheer van natuurgebieden zijn vaak boeren betrokken doordat zij grond pachten van terreinbeherende organisaties. In de Krimpenerwaard wordt geëxperimenteerd met het verpachten van gronden aan een collectief van boeren, dat de grond uitgeeft aan leden en het beheer aanstuurt. Dat gaat goed, maar er moet nog worden gezocht naar een voortzetting van de huidige organisatievorm.

In de Krimpenerwaard wordt geëxperimenteerd met nieuwe organisatievormen voor het beheren van natuur door boeren. De natuurdoelen ter plaatse hebben met name betrekking op weidevogels. De Natuurcoöperatie Krimpenerwaard is als collectief van boeren die natuur beheren een van de eerste in zijn soort. In een pilot van zes jaar wordt deze aanpak vergeleken met de aanpak van het Zuid-Hollands Landschap, dat als terreinbeherende organisatie in de pilot eveneens grond in pacht krijgt en uitgeeft aan boeren. De pachters worden bij beide organisaties intensief begeleid door dezelfde deskundige. De pilot is nu halverwege de geplande looptijd van zes jaar. Alterra-onderzoekers Judith Westerink, Annemieke Smit en Fabrice Ottburg deden een tussentijdse evaluatie.

Goede resultaten

“Zowel de Natuurcoöperatie als het Zuid-Hollands Landschap hebben goed werk verricht als het gaat om het beheer, de aansturing van de pachters, de monitoring en de rapportage,” concludeert Judith Westerink. “De natuurresultaten zijn goed, voor zover we daarover na een zo korte periode al een uitspraak kunnen doen. De Natuurcoöperatie heeft een prestatie geleverd door in korte tijd een goed lopende organisatie op te zetten, deskundigheid te ontwikkelen en aan te trekken, en het beheer te organiseren. De Natuurcoöperatie zet meer dan het Zuid-Hollands Landschap in op gezamenlijkheid en uitwisseling tussen pachters en overige leden, en begeleidt de pachters intensiever. De pachters zijn tevreden over beide organisaties, en de samenwerking tussen alle partijen zal nog verder worden geïntensiveerd.”

Het is nog onzeker hoe de organisatievorm na de pilot zal worden voortgezet. Vooralsnog gaat het beleid namelijk uit van verkoop van de gronden binnen het Nationale Natuurnetwerk (de EHS). Alterra vindt het een goed idee dat de samenwerkende partijen zoeken naar een oplossing. Judith Westerink: “De Natuurcoöperatie heeft zijn bestaansrecht als innovatief bottom-up initiatief wel bewezen”.

Publicatie

Lees het volledige rapport ‘Laat het ons nou doen! Voorlopige ervaringen met nieuwe vormen van beheer in de Pilot Natuurbeheer Krimpenerwaard.