Persbericht

'Grondig boeren met maïs' gaat verder

Gepubliceerd op
26 februari 2015

Tijdens de bijeenkomst van het project 'Grondig boeren met mais' bleek uit de resultaten van de afgelopen drie jaar duidelijk dat het de moeite waard is om aandacht te besteden aan de bodem. Met meer aandacht voor de organische stofbalans door aanvoer, geslaagde groenbemester of vruchtwisseling met gras is het mogelijk de teruggang in stikstofgebruiksruimte op te vullen. Daarnaast krijgt het bodemleven een positieve impuls waardoor de bodem weerbaarder wordt. Allemaal factoren, die de teruggang in maïsopbrengst door lagere gebruiksnormen en teruglopende bodemkwaliteit kunnen voorkomen. Economische berekeningen laten zien dat het op bedrijfsniveau zelfs een verbetering kan opleveren.

Project met twee jaar verlengd

Deze resultaten en de projectmatige activiteiten in de afgelopen jaren zijn aanleiding voor de provincie Drenthe om een financiële bijdrage te leveren voor de verlenging van het project. Landbouwgedeputeerde Rein Munniksma sprak zijn waardering uit over hetgeen het project tot nu toe bereikt heeft en daagde de aanwezigen uit om in de komende jaren de kennis in de praktijk toe te passen. Munniksma: “Het is goed dat de teelt van maïs op een duurzamere manier kan plaatsvinden. Ik zie dat de boerenpraktijk er goed mee uit de voeten kan en dat steeds meer kennis en ervaring uit het project 'Grondig boeren met maïs' daadwerkelijk in de praktijk wordt toegepast. Het is van belang om het tot het gewone reguliere werk te maken. Daarom willen we dit project ook de komende twee jaar ondersteunen.”

Satellietbedrijven in Drenthe

Om de uitrol naar de praktijk te faciliteren komen verspreid over Drenthe zogenaamde ‘satellietbedrijven’ om onderdelen uit het project in de praktijk toe te passen. Tegelijkertijd zullen rond deze bedrijven met buur-maistelers bijeenkomsten georganiseerd worden over duurzame maisteelt.

Grondig boeren met maïs op Marwijksoord

Het project 'Grondig boeren met maïs' wordt uitgevoerd door Wageningen UR samen met het bedrijfsleven. De centrale demonstratielocatie ligt op PPO-locatie Marwijksoord. Het project wordt gefinancierd door de provincie Drenthe, Waterschappen, Melkveefonds en LTO Noord-fondsen.