Persbericht

Haarlem-Noord beter af zonder verbreding Vondelweg

Gepubliceerd op
22 september 2014

Verbreding van de noordelijke en oostelijke ringweg rond Haarlem-Noord is voor de verkeersdoorstroming niet nodig. Voor de verkeersveiligheid en gezondheid van aanwonenden is het verdubbelen van de capaciteit van de Vondelweg zelfs onwenselijk.

Dat concludeert de Wetenschapswinkel van Wageningen UR. Het rapport 'Verkeersonderzoek Haarlem-Noord: een onderzoek naar de verkeersdoorstroming en leefbaarheid' wordt op 22 september overhandigd aan de Haarlemse wethouder Cora-Yfke Sikkema.

In het kader van de structuurvisie 2040 speelt in Haarlem al enige tijd een discussie rondom het al dan niet verdubbelen van de Vondelweg. De verdubbeling zou nodig zijn om het huidige en toekomstige autoverkeer te faciliteren. Daarnaast speelt dat de gemeente de aanpalende Waarderweg wil verdubbelen, maar dat de provincie dit alleen wil meefinancieren wanneer ook de Vondelweg wordt verdubbeld. Bewoners, verenigd in het Wijkraden en Belangenorganisaties Overleg Haarlem-Noord / Spaarndam (WBO), willen graag meediscussiëren over deze kwestie.

In deze discussie heeft het WBO in juli 2013 het standpunt ingenomen dat alvorens gesproken kan worden over het al dan niet verdubbelen van de Vondelweg, allereerst de noodzaak tot de verdubbeling beter onderbouwd zou moeten worden, en dat de alternatieven voor verdubbeling en de gevolgen voor de leefbaarheid beter inzichtelijk gemaakt zouden moeten worden. Het WBO wilde dus meer inzicht hebben in de huidige verkeerssituatie, de capaciteit van de weg in relatie tot eventuele toekomstige verkeersgroei, de invloed van het verkeer op de leefbaarheid en de mogelijke oplossingen voor problemen. Hiervoor heeft ze de Wetenschapswinkel van Wageningen UR benaderd. Het onderzoek van de Wetenschapswinkel laat zien dat de capaciteit van het wegennet voldoende is om de verkeersstromen zonder al te veel vertraging af te wikkelen. De belangrijkste conclusie is dan ook dat een verdubbeling van de Vondelweg niet nodig is.