Handvatten voor nieuwe stelsel agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Nieuws

Handvatten voor nieuwe stelsel agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Gepubliceerd op
30 oktober 2014

Onderzoekers van Alterra maakten onlangs inzichtelijk welke dier- en plantensoorten binnen de EU van belang zijn voor het nieuwe stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). Kern van dit vernieuwde stelsel, dat per 1 januari 2016 operationeel moet zijn, is een effectief agrarisch natuurbeheer.

Belangrijk onderdeel van het nieuwe stelsel is een beoordelingssysteem voor provincies om gebiedsaanvragen te beoordelen. In dergelijke aanvragen zetten gebiedscollectieven (vaak agrarische natuur- en landschapsverenigingen) hun beheerplannen en doelen uiteen. Provincies beoordelen vervolgens deze aanvragen voor het toekennen van subsidie.

Aandacht voor meer soorten

In het onderzoek van Alterra, uitgevoerd in samenwerking met Sovon, is een aanzet gegeven voor verdere ontwikkeling van criteria en normen voor het beoordelingssysteem. Onder andere door relevante soorten voor het nieuwe beheerstelsel uit te werken. De focus moest worden uitgebreid van een selecte groep soorten naar alle Vogel- en Habitatrichtlijnsoorten met een ongunstige staat van instandhouding. Vooral soorten binnen de categorieën niet-Natura 2000-broedvogels en niet-Natura 2000-niet-broedvogels vallen hieronder.

Agrarische leefgebieden

De relevante soorten zijn vervolgens opgesplitst naar een viertal agrarische leefgebieden: open akker, open grasland, droge dooradering en natte dooradering. Deze indeling van relevante soorten in leefgebieden vormt de basis voor kaarten met potentieel kansrijke gebieden voor de vier typen leefgebieden.

Hulpmiddelen

De onderzoekers doen ook aanbevelingen voor het ontwikkelen van eenvoudige hulpmiddelen voor ANLb. Voorbeelden zijn een kennisdatabase, ‘viewers’, kennissystemen als Beheer-op-Maat en een subsidiewebsite. Zo draagt een toekomstige database met kennis over ecologisch effectieve, en in de bedrijfsvoering inpasbare, beheermaatregelen bij aan het realiseren van een effectief, efficiënt en duurzaam agrarisch natuurbeheer.

Viewers en kennissystemen maken het proces van indienen en beoordelen doorzichtiger. Bij een viewer kan ruimtelijke informatie via internet worden verkregen en diverse kaartbeelden worden opgenomen. Bijvoorbeeld over de kansrijkdom van leefgebieden of de geschiktheid van abiotische condities als drooglegging en verstoring. Via de beoogde subsidiewebsite kunnen voorstellen digitaal worden ingediend en diverse hulpmiddelen worden geïmplementeerd.