Nieuws

Hens Runhaar benoemd tot hoogleraar ‘Beheer van biodiversiteit en agrarisch landschap’

Gepubliceerd op
2 juli 2015

Hens Runhaar is benoemd tot buitengewoon hoogleraar ‘Beheer van biodiversiteit en agrarisch landschap’ aan Wageningen Universiteit. Runhaar is bestuurskundige en zal zich gaan bezig houden met de ontwikkeling en het beheer van biodiversiteit in het agrarisch cultuurlandschap. Hij gaat dit doen binnen de leerstoel ‘Bos- en Natuurbeleid’ van hoogleraar Bas Arts.

Er is veel maatschappelijke discussie rondom agrarisch natuurbeheer. De vergroening van de landbouw in het algemeen en de zorg voor biodiversiteit in het bijzonder staan volop in de belangstelling van politiek, bedrijfsleven en burgers. Het nieuwe beleid voor agrarisch natuurbeheer richt zich op grotere eenheden, collectieven van boeren, aansluiting op het nationaal natuurnetwerk en meer aandacht voor bodem en klimaat. Deze nieuwe aanpak is echter nog lang niet uitgekristalliseerd, laat staan geïmplementeerd. Hens Runhaar: “Ik wil aan dit proces bijdragen door onderzoek te doen met zowel beleidsmatige als sociaal-economische invalshoeken. Ik wil een landschapsbenadering combineren met netwerksturing en ketenbeheer. Mijn aandacht gaat daarbij in het bijzonder uit naar de vaak controversiële rol van kennis in beleidsvraagstukken en naar manieren om kennis en praktijk dichter bij elkaar te brengen.”

Innovatief is dat de leerstoel gekoppeld is aan zowel een academische als een praktijkkring. Het eerste leidt tot wetenschappelijke inbedding, het tweede tot maatschappelijke relevantie. Runhaar heeft daarbij de steun van de stichting die de leerstoel heeft geïnitieerd. De belangrijkste financier van de leerstoel, de academische kring en de praktijkring is het ministerie van Economische Zaken.

Prof. dr. Hens Runhaar (1971) is gespecialiseerd in milieubeleidsanalyse. Sinds 1995 heeft hij onderzoek gedaan naar verschillende beleidsvelden, zoals transport en logistiek, duurzame stedelijke ontwikkeling, natuurbescherming en biodiversiteit, milieugezondheidsrisico’s en klimaatadaptatie. Hij is verbonden geweest aan verschillende universiteiten (Erasmus Universiteit Rotterdam, Technische Universiteit Delft) en adviesbureaus. Hij combineert de 0.4 fte deeltijdaanstelling als buitengewoon hoogleraar aan Wageningen Universiteit met een deeltijdaanstelling als Universitair Hoofddocent aan de Universiteit Utrecht.