Nieuws

Hoe warmer, hoe meer emissie

article_published_on_label
7 oktober 2019

Temperatuur is van invloed op de emissie van methaan. Kortweg: hoe warmer het is, hoe meer uitstoot. Ook de hoeveelheid en de samenstelling van de organische stof in de mest zijn bepalende factoren.
Dit zijn de eerste bevindingen uit een onderzoek naar methaanemissie uit mestopslagen van Wageningen Livestock Research (WLR). WLR doet het onderzoek 'Monitoren van de parameters van methaanemissie uit mestopslagen' in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Het ministerie wil in het kader van het Klimaatakkoord weten welke factoren bepalend zijn bij de productie van methaan. Als daar meer informatie over is, kan er gerichter gewerkt worden aan reductie.

Er bestaan al rekenmodellen om de emissie in mestopslagen te bepalen, maar in de praktijk zijn er veel verschillen. Daarom voeren onderzoekers van WLR dit jaar metingen uit in externe mestopslagen.

Maandelijks meten

Voor het onderzoek zijn zeven bedrijven geselecteerd met in totaal negen silo's, zowel voor runder- als voor varkensmest. In die negen silo's voeren medewerkers van WLR maandelijks metingen uit. Het gaat daarbij vooral om temperatuurmetingen en om het nemen van mestmonsters. Die monsters worden geanalyseerd op samenstelling en potentiƫle methaanemissie.

Er is al een serie meetrondes geweest. Dit najaar volgen nog vijf rondes, waarna de resultaten van het onderzoek worden geanalyseerd en gerapporteerd.

Van de eerste twee meetrondes zijn de uitslagen bekendgemaakt. Het is nog wat vroeg om daar conclusies aan te verbinden, maar wel is bekend dat de temperatuur van invloed is op de emissie van methaan. Hoe warmer het is, hoe meer uitstoot. Bepalende factoren zijn ook de hoeveelheid en de samenstelling van de organische stof in de mest. Daarbij geldt dat jonge mest met relatief veel organische stof meer emissie veroorzaakt dan oudere mest.

Bedrijfsomstandigheden

Bedrijfsomstandigheden spelen ook een rol bij de hoeveelheid methaan die jaarlijks uit externe mestopslagen vrijkomt. Met bedrijfsomstandigheden wordt in dit geval bedoeld of er 's zomers mest in de silo zit of niet.

Bron: Nieuwe Oogst


Dit onderzoek is gefinancierd door het ministerie van LNV in het kader van het klimaatbeleid

<L CODE="C04">Ministerie van LNV</L>