Nieuws

Hoge gewasonttrekking rechtvaardigt hogere fosfaatgift met dierlijke mest

Gepubliceerd op
29 augustus 2018

Dierlijke mest is binnen de voorwaarden van derogatie de enige fosfaatbron waarmee de fosfaatonttrekking door gewassen gecompenseerd kan worden. Dit gaat voorbij aan de werkelijkheid, waarin de onttrekking soms hoger is dan in het beleid is voorzien. Maar mag je op basis van een berekende hoge gewasonttrekking van stikstof (N) en fosfaat (P), in het daarop volgende jaar dan meer bemesten? Dit is gedurende drie seizoenen op zes melkveebedrijven onderzocht. Een verruiming van de dierlijke mestgift was geen probleem, op voorwaarde dat in de meeste gevallen tegelijkertijd de kunstmeststikstofgift gekort werd.

Geen fosfaatbodemoverschot

Ondanks de verruimde mestgift bleven, met uitzondering van één bedrijf, de gerealiseerde fosfaatbodemoverschotten negatief. Daarbij moeten we ons realiseren dat zowel de toekenning van de bemestingsruimte als de gerealiseerde bemesting, alsmede de daarmee verbonden geachte milieueffecten op bodem, water en lucht, op modelmatige schattingen gebaseerd zijn. Ondersteunende metingen zijn slechts beperkt uitgevoerd.
Overigens zal elke verruiming van de bemestingsruimte op bedrijven met een hoge onttrekking tot een slechter milieuresultaat in Nederland als geheel leiden, tenzij ook de bemestingsruimte op bedrijven met juist een lage onttrekking tegelijkertijd gekort wordt. Daar gaat het om zowel verliezen via ammoniakvervluchtiging als verliezen via nitraatuitspoeling en lachgasemissies.

Hogere gift, hogere onttrekking

Gemiddeld over de bedrijven en jaren 2015, 2016 en 2017 kon zo’n 57 kilogram meer stikstof met dierlijke mest per hectare worden toegediend in ruil voor 25 kilogram minder kunstmeststikstof per hectare. In werkelijkheid bleek echter dat gemiddeld 81 kilogram meer stikstof met dierlijke mest per hectare was toegediend en 34 kilogram minder kunstmeststikstof per hectare. Maar omdat ook de onttrekking hoger was dan vooraf berekend, bleven ook de gerealiseerde stikstofbodemoverschotten onder het niveau van generieke bodemoverschotten. Nitraatmetingen geven bovendien aanwijzingen dat ook de nitraatconcentraties van grond- en oppervlaktewater beneden 50 milligram per liter bleven.

Het volledige verslag van de bemestingspilot is beschreven in Koeien & Kansen-rapport 82; Bedrijfsspecifieke mest- en kunstmestgiften op melkveebedrijven; Onderbouwingen ten behoeve van de ‘BES’ in 2016-2018