Nieuws

Hogere maisopbrengsten in 2017

Gepubliceerd op
2 juli 2018

Voor de Koeien & Kansen-bedrijven en De Marke was 2017 een goed maïsjaar. Na de wisselende opbrengsten door extreem weer in 2016 is de gemiddelde gewasopbrengst van maïsland in 2017 gestegen met 2.300 kilogram droge stof per hectare. De grasopbrengst was in ten opzichte van voorgaande jaren gelijk gebleven.

Gemiddeld stabiele grasopbrengsten

De netto gewasopbrengst van grasland op de Koeien & Kansen-bedrijven en De Marke komt in 2017 uit op gemiddeld 11.100 kilogram droge stof per hectare. Dit blijkt uit de resultaten in figuur 1. Ten opzichte van 2015 en 2016 is de gemiddelde grasopbrengst in 2017 nagenoeg gelijk. Ondanks dat er in het gemiddelde weinig schommelingen optreden zien we bij individuele bedrijven in een aantal gevallen wel grote verschillen tussen de jaren. Op bedrijf 17 stijgt de grasopbrengst in 2017 met ongeveer 3.000 kilogram droge stof per hectare ten opzichte van 2016. Op bedrijf 18 daalt de gewasopbrengst met 2.600 kilogram droge stof per hectar in 2017. In 2017 hebben 10 Koeien & Kansen-bedrijven een hogere grasopbrengst dan in 2016. Acht Koeien & Kansen-bedrijven en De Marke hebben lagere grasopbrengsten. Ook tussen bedrijven zijn de verschillen aanzienlijk. In 2017 varieert deze van 7.400 tot 18.500 kilogram droge stof per hectare. De verschillen zijn grotendeels terug te voeren op grondsoort, bodemvruchtbaarheid en weide- en maaimanagement.

Figuur 1: Netto grasopbrengst op Koeien & Kansen-bedrijven en De Marke in 2015-2017.
Figuur 1: Netto grasopbrengst op Koeien & Kansen-bedrijven en De Marke in 2015-2017.

Meer eiwit van grasland

In de Koeien en Kansen Nieuwsbrief van juni 2018 laten we zien dat ruim een derde van de Koeien & Kansen-bedrijven tenminste 65% eiwit van eigen land en uit eigen omgeving haalt en zo aan de doelstelling van de Commissie Grondgebondenheid voldoet. Grasland draagt in belangrijke mate bij aan deze eiwitopbrengst. De stikstofopbrengst per hectare is een goede indicator voor hoeveel eiwit van eigen land komt. In 2017 hebben de Koeien & Kansen-bedrijven en De Marke gemiddeld 307 kilogram stikstof van een hectare grasland gehaald. Deze N-opbrengst ligt daarmee ruim boven het niveau van 2015 en 2016. Deze bedroeg respectievelijk 276 en 281 kilogram N per hectare. De extra stikstofopbrengst komt doordat het RE-gehalte van gras in 2017 is gestegen naar 172 gram per kilogram droge stof. In 2015 en 2016 waren de gehalten respectievelijk 159 en 157 gram RE per kilogram droge stof. Een forse verhoging van de eiwitopbrengst dus. Maar voor 2 op de 3 Koeien & Kansen-bedrijven is dat nog niet genoeg om aan de norm voor eiwit aan eigen land te voldoen. Deze bedrijven zullen de komende tijd nog extra maatregelen moeten treffen.

Hogere maïsopbrengst

Na de wisselende gewasopbrengsten van maïsland in 2016, zijn de verschillen in maïsopbrengst tussen de bedrijven in 2017 minder groot. Figuur 2 laat zien dat de gemiddelde gewasopbrengst van maïsland op de Koeien & Kansen-bedrijven en De Marke in 2017 uitkomt op bijna 17.900 kilogram droge stof per hectare netto.

Figuur 2: Netto gewasopbrengst maïsland op Koeien & Kansen-bedrijven en De Marke in 2015-2017.
Figuur 2: Netto gewasopbrengst maïsland op Koeien & Kansen-bedrijven en De Marke in 2015-2017.

Dit is gemiddeld 2.300 kilogram droge stof per hectare meer dan in 2016 en 1.500 kilogram droge stof per hectare meer dan in 2015. Van de bedrijven die in 2017 maïs verbouwen hebben 10 Koeien & Kansen-bedrijven en De Marke een hogere opbrengst dan in 2016. Vooral op bedrijven die in 2016 schade hadden door wateroverlast (3, 7, 10, 11, 17 en 18) is de maïsopbrengst fors toegenomen. Vijf Koeien & Kansen-bedrijven hebben een lagere maïsopbrengst in 2017. Figuur 2 laat ook forse verschillen tussen de bedrijven zien. In 2017 varieerde de maisopbrengst van 14.500 tot 21.800 kilogram droge stof per hectare op de verschillende Koeien & Kansen-bedrijven.

Verder is het opmerkelijk dat er in 2017 vier bedrijven zijn waar de gewasopbrengst van maïs ruim hoger is dan 20.000 kilogram droge stof per hectare. In 2016 was er nog maar 1 bedrijf die deze mijlpaal haalde.

Naast de bedrijven die in 2017 aan het project Koeien & Kansen deelnamen zijn in de figuren in dit artikel ook de resultaten meegenomen van de twee nieuwe deelnemers die in 2018 aan het project zijn toegevoegd