Nieuws

Impact huidige mestbeleid op bodemvruchtbaarheid grasland

Gepubliceerd op
16 juni 2017

Blijft het organische stofgehalte en de fosfaattoestand in grasland onder het huidige mestbeleid wel op een goed niveau? Onderzoek naar het verloop van de bodemvruchtbaarheid op Koeien & Kansen bedrijven biedt inzicht. Hieruit blijkt dat gemiddeld (nog) weinig aanleiding voor bezorgdheid is over de bodemvruchtbaarheid in grasland. Maar het is best mogelijk dat op individuele bedrijven er wel knelpunten kunnen zijn in de bodemvruchtbaarheid.

Grasland

Voor een efficiënte bedrijfsvoering is het van belang dat er voldoende ruwvoer van het land wordt gehaald van een hoogwaardige kwaliteit. De basis hiervoor is een goede bodemvruchtbaarheid, aangevuld met voldoende meststoffen op het juiste moment. Het systeem van gebruiksnormen voor meststoffen is vanaf 2006 van kracht. Bij de inzet van de beschikbare mest wordt zelden bezuinigd in de maïs. Als er geknepen moet worden om binnen de gebruiksnorm te blijven, gebeurt dat vooral in gras. Daardoor wordt niet altijd volgens het landbouwkundig advies bemest. Het gebruik van meststoffen op grasland is sinds het invoeren van de gebruiksnormen dus onder druk komen te staan. De vraag is nu wat de gevolgen zijn geweest van het huidige mestbeleid op de bodemvruchtbaarheid in grasland.

Fosfaattoestand

De fosfaattoestand van de bodem in grasland (uitgedrukt in een P-Al-getal
(mg P2O5/100 gr droge grond) is sinds de invoering van het huidige mestbeleid op peil gebleven. Op de helft van de graspercelen schommelt
het P-Al-getal tussen de 25 en 50. De hoeveelheid snel beschikbare fosfaat (uitgedrukt als P-PAE) lijkt gedaald tussen 2009 en 2012 maar is sindsdien stabiel gebleven.

Organische stofgehalte en NLV

Het organische stofgehalte in grasland in de laag 0-10 cm is sinds de invoering van het huidige mestbeleid onveranderd gebleven (fig 3c). Op de Koeien & Kansen-bedrijven (met uitzondering van de bedrijven op
pure veengrond) varieert het organische stofgehalte op de helft van de graspercelen tussen 4 en 11%. Ook het jaarlijkse stikstofleverend vermogen van grasland (uitgedrukt als NLV) lijkt stabiel sinds 2006

Meer informatie

Meer informatie en achtergronden rondom de resultaten en bevinden zijn te lezen in het artikel 'Bodemvruchtbaarheid grasland bij huidig mestbeleid' in de laatste nieuwsbrief, nummer 46, juni 2017. Hier vindt u nog meer nieuws uit het project Koeien & Kansen.

Wilt u ook deze nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een mailtje naar koeienenkansen.pv@wur.nl en meld u aan.