Nieuws

Infrastructurele knelpunten otter in kaart gebracht

Gepubliceerd op
24 juni 2014

Het gaat goed met de otter, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Het gaat slecht met de otter, staat in de kranten. “Beide is waar,” zegt Alterra-onderzoeker Loek Kuiters. De populatie groeit gestaag, maar er zijn veel verkeersslachtoffers. Naar aanleiding van een rechtszaak onderzocht Alterra in opdracht van het ministerie van EZ de infrastructurele knelpunten.

Maatregelen nodig voor otters

De afgelopen jaren zijn op veel plaatsen mitigerende maatregelen genomen ter bescherming van de otter, maar deze blijken vaak onvoldoende bescherming te bieden. Op diverse locaties die al langer als knelpunt bekend staan worden nog regelmatig otters doodgereden. Daarnaast verloopt de opmars van de otter gestaag, en duikt hij ook op, op plaatsen waar nog helemaal geen maatregelen zijn genomen. De vereniging Das & Boom en de Stichting Otterstation Nederland spanden daarom een rechtszaak aan. De rechter oordeelde in mei 2013 dat de Staat vóór 22 november 2014 de nodige maatregelen moet treffen. Die datum komt snel dichterbij, en onlangs heeft staatssecretaris Dijksma de provincies en het IPO op de hoogte gesteld van de bevindingen van Alterra en de knelpunten die Loek Kuiters en Dennis Lammertsma in hun rapport hebben beschreven. De staatssecretaris laat weten dat zij van mening is dat de provincies verantwoordelijk zijn voor het nemen van maatregelen. Overigens heeft de Staat beroep aangetekend tegen het vonnis van de rechter. Dit is nog in behandeling, maar van het beroep gaat geen schorsende werking uit.

Leefgebied otters breidt uit

“Er is inmiddels sprake van een min of meer aaneengesloten leefgebied van de otter dat zich uitstrekt van het zuidwesten van Friesland tot het noordwesten van Groningen, de kop van Overijssel, een deel van de Noordoostpolder en het zuidwestelijk deel van Drenthe,” zegt Loek Kuiters. “Daarnaast leven er otters langs de Oude IJssel bij Doesburg en in Flevoland. Elders in Nederland worden op diverse plaatsen zwervende dieren aangetroffen, zoals onlangs nog in de Nieuwkoopse Plassen. Wat de knelpunten betreft hebben wij in onze rapportage prioriteit gegeven aan knelpunten die liggen binnen of tussen de huidige leefgebieden, waar reeds otters zijn doodgereden en waar de aanwezige voorzieningen duidelijk tekort schieten. De staatssecretaris heeft in haar advies aan de provincies deze prioritering overgenomen.”

Knelpunten tijdig in kaart brengen

In totaal hebben de onderzoekers 22 locaties als ‘actueel knelpunt’ gekwalificeerd, voornamelijk gelegen in Friesland en Overijssel. Daarnaast zijn 79 locaties geselecteerd die zij als ‘potentieel knelpunt’ hebben benoemd, maar waar nog geen verkeersslachtoffers zijn gevallen. Loek Kuiters: “Maar daarmee zijn we er nog niet. De verwachting is dat het leefgebied de komende jaren flink zal worden uitgebreid. De kolonisatie van Noord-Holland is slechts een kwestie van tijd, gezien het feit dat er al meerdere otters zijn doodgereden nabij de Afsluitdijk. Dat geldt waarschijnlijk ook voor Gelderland, Limburg en het Groene Hart. Als we verstandig zijn inventariseren we nu alvast de knelpunten die zich daar voordoen zodat er bijtijds maatregelen genomen kunnen worden.”