Nieuws

Inkomen Koeien & Kansen 2015 vergelijkbaar met andere melkveebedrijven

Gepubliceerd op
22 december 2016

In 2015 was het inkomen op de Koeien & Kansen-bedrijven gemiddeld net zo laag als op de rest van de Nederlandse melkveebedrijven. Het saldo rundveehouderij per 100 kilogram melk was op deze bedrijven, ondanks een hogere intensiteit, wel hoger dan het Nederlands gemiddelde volgens het Bedrijveninformatienet.

De Koeien & Kansen-bedrijven zijn groter en intensiever dan de gemiddelde Nederlandse bedrijven. De gemiddelde melklevering van de Koeien & Kansen-deelnemers is met 1,2 miljoen kilo circa 4 ton groter dan het gemiddelde. De intensiteit is met ruim 20.000 kilogram melk per hectare voedergewas ruim 5.000 kg hoger dan op het gemiddelde bedrijf.

Ondanks intensiteit hoger saldo

Op basis van deze gegevens zou je kunnen verwachten dat de voerkosten op de Koeien & Kansen–bedrijven fors hoger liggen dan gemiddeld. Er is op deze bedrijven in verhouding minder ruimte voor de productie van ruwvoer. Uit de cijfers blijkt dat de voerkosten op deze bedrijven nauwelijks hoger zijn, namelijk €0,07 per 100 kilogram melk. Dit is 'een goede prestatie’, volgens Wageningen Economic Research. Het saldo rundveehouderij is €0,53 per 100 kilogram melk hoger. Het inkomen per 100 kg melk is wel lager (-0,79 euro per 100 kg melk) dan het Nederlands gemiddeld. Vooral de overige opbrengsten per 100 kilogram melk zijn lager en de financieringsverplichtingen per 100 kg melk zijn hoger bij de deelnemers van Koeien & Kansen. Op bedrijfsniveau is er circa €7.500 meer over voor privé, belastingen en (vervangings)investeringen, uitgaande van een overeenkomstig aflossingstermijn.

Niet strijdig met goede milieuprestatie

De Koeien & Kansen-bedrijven presteerden in 2015 bij het saldo rundveehouderij per 100 kg melk iets beter dan het Nederlands gemiddelde. Het saldo bestaat uit melkopbrengsten, omzet en aanwas, en voer-, vee- en gewaskosten. Dit zijn vaak ook kosten die te maken hebben met milieuthema’s. Binnen het project Koeien & Kansen is veel aandacht besteed aan milieuthema’s, zoals de benutting van stikstof en fosfaat en schoon water. Ondanks dat de deelnemers bovengemiddeld aandacht hebben voor deze onderdelen binnen hun bedrijfsvoering, verliezen zij niet de focus op de economie. Sterker nog, door een betere benutting van mineralen kunnen met dezelfde input hogere gewas- en melkproducties worden gerealiseerd. Ook dat heeft een gunstig effect op het economisch resultaat, wat terug vinden is in het saldo.

Grote spreiding in resultaten

De spreiding tussen de Koeien & Kansen-bedrijven is echter groot, net zoals bij de hele groep Nederlandse melkveebedrijven. Een aantal bedrijven houdt in het vrij ongunstige jaar 2015 beduidend meer dan €100.000,- over voor privé, belastingen en (vervangings)investeringen, maar een ander deel heeft een economisch resultaat dat fors lager is dan het Nederlands gemiddelde. Hoge financieringslasten en de melkverwerker waaraan wordt geleverd zijn hiervoor belangrijke verklaringen.