Innovatieve dijken voor een veilig en aantrekkelijk Waddengebied

Nieuws

Innovatieve dijken voor een veilig en aantrekkelijk Waddengebied

Gepubliceerd op
13 november 2014

Innovatieve dijkconcepten blijken kansrijk als alternatief voor traditionele dijkversterking in het Waddengebied. Met name het ontwikkelen van kwelders en de brede groene dijk blijken kostentechnisch en vanwege landschappelijke en natuurwaarden zeer interessant om verder te onderzoeken in nauwe samenwerking met lokale stakeholders. Dat blijkt uit onderzoek dat Wageningen UR heeft uitgevoerd in opdracht van het Deltaprogramma Waddengebied.

Veel dijktrajecten in het Waddengebied voldoen niet meer aan de gestelde eisen voor waterveiligheid. De opgave om die primaire waterkeringen weer aan de veiligheidsnorm te laten voldoen biedt kansen voor de toepassing van nieuwe dijkconcepten in het Waddengebied. Innovatieve dijkconcepten kunnen nieuwe kansen bieden voor het Waddengebied en beter passen in het landschap.

In opdracht van het Deltaprogramma Waddengebied zijn daarom verkennende studies uitgevoerd naar de kosten en baten van innovatieve dijken. Op basis van deze verkenningen kan worden geconcludeerd dat alle onderzochte innovatieve dijkconcepten duurder zijn dan traditionele dijkversterking. De baten voor natuur en landschap vormen belangrijke aspecten in het afwegingsproces. Inzicht in zowel de  kosten als de baten van innovatieve dijken is daarom essentieel voor de beleidskeuzes rond de meest geschikte veiligheidsstrategie voor het Waddengebied. In het Waddengebied zijn behoud en ontwikkeling van natuur en landschap belangrijke doelstellingen, waardoor deze maatschappelijke baten zwaar wegen.

Uit de onderzoeken blijkt dat het ontwikkelen van kwelders voor dijktrajecten en brede groene dijken kostentechnisch en vanwege landschappelijke - en natuurwaarden zeer interessant zijn om verder te onderzoeken. Voor het Eemsgebied blijkt de deltadijk interessant en voor dijktrajecten in bebouwd gebied kan een multifunctionele kering interessant zijn. Nader onderzoek in nauwe samenwerking met lokale stakeholders moet uitwijzen of deze innovatieve dijkconcepten haalbaar zijn.