Livestock Research/Jantine Middelkoop

Nieuws

Inzicht in consequenties voor individuele ondernemer noodzakelijk voor verduurzaming zuivelketen

Gepubliceerd op
10 februari 2015

Adviseurs van melkveehouders zijn momenteel niet of nauwelijks op de hoogte van de activiteiten van de Duurzame Zuivelketen. Om adviseurs te bewegen individuele melkveehouders te stimuleren bij te dragen aan de doelstellingen van de Duurzame Zuivelketen, is het essentieel adviseurs inzicht te geven in consequenties voor melkveehouders en het doel van de maatregelen. Dit blijkt uit het rapport ’Adviseurs over verduurzaming in de zuivelketen’ dat LEI Wageningen UR in opdracht van de Duurzame Zuivelketen heeft opgesteld. Melkveehouders zijn cruciaal in de verduurzaming van de zuivelsector. Beslissingen hierover nemen zij doorgaans in overleg met een adviseur.

Voor de Duurzame Zuivelketen betekent dit dat er een goede communicatiestrategie nodig is om de kennis over  haar activiteiten en achtergronden te vergroten en draagvlak te creëren. Belangrijk is hierbij een vertaalslag te maken van sectoraal niveau naar consequenties en handelingsperspectieven voor de individuele melkveehouder. Maak doelen concreet en verduidelijk het uiteindelijke belang. Samenwerking met advies- en adviseursorganisaties is hierbij nodig, ook om gezamenlijk te werken aan uniforme dataverzameling, kengetallen en de ontwikkeling van sturingsinstrumenten.

Economische duurzaamheid

In totaal zijn eind 2013 en begin 2014 adviseurs uit vijf verschillende beroepsgroepen geïnterviewd: dierenartsen, voervoorlichters, bankadviseurs, accountants en onafhankelijke adviseurs. De geïnterviewde adviseurs staan positief tegenover de doelen van de Duurzame Zuivelketen. Zeker als het realiseren hiervan hand in hand gaat met economische duurzaamheid. Het begrip duurzaamheid hanteren de geïnterviewde adviseurs echter niet of weinig. Adviseurs praten bij voorkeur over concrete doelen zoals het verlengen van de levensduur van de koeien of het verbeteren van de diergezondheid. Dit sluit ook meer aan bij de belevingswereld van de melkveehouders.

Duurzame Zuivelketen

Via de Duurzame Zuivelketen streven zuivelondernemingen en melkveehouders gezamenlijk naar een toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector en daarmee draagvlak in markt en maatschappij. Om hier aan te werken, heeft de Duurzame Zuivelketen doelen geformuleerd voor klimaatneutraal ontwikkelen, continu verbeteren dierenwelzijn, behoud weidegang en behoud van biodiversiteit en milieu. Eerder heeft het LEI onderzoek gedaan naar de wijze waarop melkveehouders aankijken tegen duurzaamheid. Beide rapporten zijn gefinancierd door ZuivelNL en de Rijksoverheid in het kader van de PPS Duurzame Zuivelketen van de topsector Agr&Food.