Kansen tot verdere efficiëntie voor benutting van grondstoffen

Nieuws

Kansen tot verdere efficiëntie voor benutting van grondstoffen

Gepubliceerd op
8 februari 2016

In opdracht van de topsector Agri & Food en het ministerie van Economische Zaken heeft LEI, Wageningen UR, een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden binnen een 4-tal ketens om duurzamer om te gaan met grondstoffen. Voor de aardappel-, zuivel-varkens- en suikerketen is bekeken waar kansen liggen om duurzamer om te gaan met de grondstoffen water, energie, land, fosfaat en met reststromen. Deze verkenning geeft inzicht in mogelijke verbeterpunten binnen de betrokken agrifoodketens, en geeft daarmee verschillende partijen de mogelijkheid op hun eigen gebied hun expertise in te zetten en een volgende stap te zetten in verdere verduurzaming.

Het Onderzoek

  • In grote lijnen wordt geconstateerd dat er binnen deze grote ketens steeds duurzamer wordt geproduceerd. Met name de restromen worden grotendeels duurzaam hergebruikt.
  • Voor het gebruik van grondstoffen liggen met name kansen bij de grondstoffen fosfaat en energie. Verbetering kan vooral gevonden worden in het verlagen van het energieverbruik en het vergroten van de energieproductie via vergisting en duurzame energieproductie door zon, wind of biomassa. Dit is een stap die in alle vier betrokken ketens kan worden gemaakt. Verder biedt het sluiten van de mineralenkringloop mogelijkheid tot het beter benutten van nutriënten.
  • Duidelijk komt naar voren dat iedere schakel in de keten van belang is om een bijdrage te leveren aan een duurzamer eindproduct. Dit geldt voor toelevering, primaire productie, handel, transport en afzet.

Voor de inhoud van het rapport en infographics: infographic.agrimatie.nl

De Nederlandse agrifoodsector heeft decennialange expertise opgebouwd in het produceren van voedsel met schaarse grondstoffen, dure arbeid en met een zeer kritische samenleving ten aanzien van milieu, dierenwelzijn, biodiversiteit en leefbaarheid. Dit heeft ertoe geleid dat de sector innovatief is en produceert met een lage belasting voor mens, dier en omgeving.

Agrosector behoort tot wereldtop

Om aan de wereldtop te kunnen blijven opereren is het van belang dat de sector constant alert blijft op verduurzamingskansen. De topsector faciliteert en stimuleert deze continue verbetering.

Zo is verduurzaming een integraal onderdeel van de innovatieagenda, is er financiële ondersteuning bij onderzoeksprojecten en werkt de topsector samen met de Alliantie Verduurzaming Voedsel, de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij en met het Initiatief Duurzame Handel (IDH) om de verduurzaming te versnellen.