Nieuws

Kansen voor opschaling van zeewierteelt in Nederland

Gepubliceerd op
12 mei 2016

De teelt van zeewier kan uiteenlopende economische en maatschappelijke voordelen bieden. Naast het product zeewier gaat het om ecosysteemdiensten als golfslagdemping in windparken en opname van nutriënten. Deze diensten kunnen mogelijk helpen om te komen tot een rendabele grootschalige teelt. Pilotstudies zijn nodig om de werking te onderbouwen en onzekerheden te verkleinen.

Bron: Planbureau voor de Leefomgeving


Zeewier levert diverse ecosysteemdiensten

De ecosysteemdiensten die zeewierteelt in deze gebieden levert, blijken divers van aard. In de Eems-Dollard is te veel slib en de concentraties nutriƫnten en zware metalen overschrijden de normen van de Kaderrichtlijn Water. Zeewierteelt kan de concentratie slib in het water verminderen doordat het slib bezinkt in de luwte van de zeewiervelden. Bovendien neemt zeewier stikstof en fosfaat op, wat bijdraagt aan ecologisch herstel van het gebied. Ook de ontwikkeling van zeewierteelt in het windpark Borssele levert mogelijk verschillende ecosysteemdiensten op, zoals golfslagdemping en opname van metalen. Daarnaast kan zeewierteelt bijdragen aan natuurbescherming en een positief effect hebben op de visstand.

Kennis nodig over functionaliteit van zeewier

Lees het gehele bericht op: Planbureau voor de Leefomgeving: Natuurlijk Kapitaal Nederland.