Persbericht

Kick off Ambachtelijke Academie op Schiphol Trade Park

Gepubliceerd op
22 mei 2014

Op 23 mei start de eerste Ambachtelijke Academie van Nederland in het Expocenter van Schiphol Trade Park. 25 studenten vanuit verschillende opleidingen starten met diverse opdrachten zoals het aanleggen van een showtuin met BioBased-gewassen en het maken van beton van BioBased-gewassen. De Ambachtelijke Academie is the place to be om kennis en innovaties op het gebied van BioBased Economy in de Haarlemmermeer te ontsluiten. In de Ambachtelijke Academie komen verbindingen tot stand tussen VMBO, MBO, HBO en WO én het bedrijfsleven en overheid. Op 23 mei leggen we het fundament van de Academie met beton geproduceerd vanuit BioBased-grondstoffen.

Ambachtelijke Academie

De Ambachtelijke Academie is gevestigd op Schiphol Trade Park in de gemeente Haarlemmermeer, waar de oorspronkelijke Green Deal partners: de Miscanthusgroep, Wageningen UR, SADC en de Ministeries van I&M en EZ een voorbeeldlandschap met BioBased-gewassen en een Expocenter hebben opgericht, met het doel de effecten te onderzoeken op het weren van ganzen rond de luchthaven en om de Biobased Economy een versnelling te geven en zichtbaar te maken. De Ambachtelijke Academie is het kennisplatform waar bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek, overheid en omgeving gezamenlijk leren en werken aan vraagstukken op het gebied van Biobased Economy. De Ambachtelijke Academie geeft aandacht aan nieuwe ontwikkelingen en toepassingen van BioBased-gewassen, voor nieuwe wijzen van duurzame gebiedsontwikkeling en beheer openbare ruimte én productie van streekproducten voor regionale afzet. De authentieke leersituatie maakt dit niet alleen aantrekkelijk voor leerlingen en studenten uit de hele onderwijskolom, maar ook voor de andere betrokken partijen.

Het Expocenter aan de Rijnlanderweg op Schiphol Trade Park vormt het centrum van alle activiteiten van de Ambachtelijke Academie. De activiteiten bij de Ambachtelijke Academie worden uitgevoerd door studenten en maken onderdeel uit van de opleidingsprogramma's van de betrokken groene onderwijsinstellingen. De docenten van deze instellingen en vooral ook gastdocenten vanuit bedrijfsleven en overheden verzorgen lessen en de begeleiding.

Vele partijen en bijzondere initiatieven komen samen in de Ambachtelijke Academie

De Ambachtelijke Academie is een samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen, waaronder: de Miscanthusgroep, TSG Kennismakelaars, Schiphol Trade Park, Hogeschool Inholland, Wellantcollege, Wageningen UR, de gemeente Haarlemmermeer en het Groene Onderwijscentrum.

  • TSG Kennismakelaars vervult de rol van kennismakelaar en vormt de verbindende factor tussen onderzoeksopdrachten die vanuit het bedrijfsleven worden ontvangen en de uitvoering hiervan door studenten binnen de Ambachtelijke Academie.
  • De Miscanthusgroep teelt Olifantsgras en andere BioBased Economy-gewassen op Schiphol Trade Park en levert daarmee een bijdrage aan verduurzaming van de Schipholregio. Zij werken aan productontwikkeling en uitbreiding van afzetmogelijkheden om tot een vernieuwende business case voor de akkerbouw te komen.
  • Wageningen UR werkt mee aan de opzet van de Ambachtelijke Academie. Wageningen UR vult het partnerschap in met onderzoeksprojecten en met overdracht van kennis over Biobased Economy vanuit onderzoekers naar studenten, docenten en bedrijven. Vier Wageningse studenten zijn inmiddels gestart met de onderzoeksopdracht ‘Bio Based Economy as a transition strategy from agriculture to industry at Schiphol Trade Park’.
  • Schiphol Trade Park realiseert een duurzaam, kwalitatief hoogwaardig bedrijventerrein en heeft als doel het aantrekken van (inter)nationale innovatieve bedrijfsvestigingen in de topsector logistiek en het bieden van aantrekkelijke inhoudelijke participatiemogelijkheden aan gebruikers, overheden, kennisinstituten en onderwijsinstellingen in de vorm van partnerships. Schiphol Trade Park is de beheerder van het expocentrum en de eigenaar van de grond voor de teelt van de BioBased-gewassen.
  • Het Groene Onderwijscentrum is het loket waar vragen van bedrijfsleven en overheden binnenkomen en gekoppeld worden aan groene kennisinstellingen. Vragen gericht op Biobased Economy worden in overleg met de Ambachtelijke Academie ingevuld en uitgevoerd.
  • MBO Wellant geeft invulling aan het thema BioBased Economy door met de opleiding Stedelijk Groen de tuin van de Ambachtelijke Academie in te richten.
  • Inholland start met trajecten voor Green Juniors gericht op BioBased-straatmeubilair en duurzame ontwikkeling en beheer van het gebied.

Op 23 mei start ook het innovatietraject 'Gebiedsontwikkeling; Next Practice Next Generation'

Dit innovatietraject van Dienst Landelijk Gebied geeft gebiedsontwikkeling in Nederland een duurzame impuls door de frisse blik van multi-disciplinaire jongerenteams: elf teams van 5-6 jongeren gaan op elf plekken in Nederland aan de slag - waaronder vanaf vandaag ook één team in het Expocenter van Schiphol Trade Park. Zij gaan aan de slag om een nieuw beheer- en inrichtingsplan te maken voor Schiphol Trade park, met onder andere de toepassing van eco-beton-straatmeubilair.