Klimaatverandering wakkert bosverstoringen aan

Nieuws

Klimaatverandering wakkert bosverstoringen aan

Gepubliceerd op
5 augustus 2014

Klimaatverandering laat nu al haar sporen achter op het milieu. Met name ecosystemen met een lange levensduur, zoals bossen, zijn kwetsbaar voor relatief snelle veranderingen binnen het klimaatsysteem. Uit nieuw internationaal onderzoek dat deze week in Nature Climate Change is gepubliceerd, blijkt dat de beschadiging van Europese bossen door wind, schorskever en bosbranden in recente jaren dramatisch is toegenomen.

Europese bossen hebben steeds meer te lijden van wind, schorskever en bosbranden

“Verstoringen als rukwinden en bosbranden maken onderdeel uit van de natuurlijke dynamiek van bosecosystemen en zijn daarom op zich geen ramp voor het ecosysteem. Dit soort verstoringen zijn de afgelopen decennia echter aanzienlijk heviger geworden. Dit vormt een grotere uitdaging voor een duurzaam beheer van bosecosystemen”, aldus Rupert Seidl van BOKU Wenen, die als hoofdonderzoeker bij de studie was betrokken.

De auteurs hebben aangetoond dat de schade die in Europa door bosverstoringen wordt veroorzaakt de afgelopen 40 jaar continu is toegenomen. In de periode 2002-2010 bedroeg de schade 56 miljoen kubieke meter hout per jaar. Scenario-analyses voor de komende decennia suggereren bovendien een voortzetting van deze trend. Het onderzoek schat dat de schade door bosverstoringen de komende 20 jaar met nog eens 1 miljoen kubieke meter hout per jaar zal toenemen. Deze toename komt ongeveer overeen met een volume aan boshout ter grootte van 7000 voetbalvelden. De wetenschappers wezen klimaatverandering aan als de belangrijkste drijvende kracht achter deze toename. In hun simulaties, waarin van stabiele klimaatomstandigheden werd uitgegaan, werd geen substantiële verdere toename in bosverstoringen boven het huidige niveau geconstateerd. Geschat werd dat de schade door bosbranden vooral is toegenomen op het Iberisch Schiereiland, terwijl schade door schorskever het sterkst toenam in de Alpen. Windschade zou met name in Midden- en Oost-Europa zijn gestegen.

Meer verstoringen versterken klimaatverandering

Bosverstoringen hebben een sterke invloed op het klimaatsysteem. De Europese bossen vechten momenteel tegen klimaatverandering door grote hoeveelheden kooldioxide uit broeikasgassen op te nemen. Het koolstofverlies uit toenemende boomsterfte en bosverstoring zou deze opname echter kunnen terugdringen en de positieve effecten van bosbeheer (dat een afname van klimaatverandering tot doel heeft) tenietdoen. De door het klimaat aangewakkerde toename van bosverstoringen zou daarom de klimaatverandering verder kunnen aanjagen. In dit opzicht kunnen aangepaste beheerstrategieën, zoals een grotere biodiversiteit en verbeterde ontbossingsinterventies in Europa, als buffer kunnen dienen voor dit koolstofverlies en ondersteuning kunnen bieden aan de rol die bossen spelen in de strijd tegen klimaatverandering. Het onderzoek eindigt met de conclusie dat het bosbeheer binnen Europa zich daarom moet aanpassen aan veranderende bosverstoringen om de uiteenlopende reeks ecosysteemdiensten die in de toekomst aan de maatschappij wordt geleverd, te kunnen handhaven.