Nieuws

Koeien & Kansen-bedrijven benaderen Planet Proof criteria

Gepubliceerd op
31 juli 2019

Om de integrale duurzaamheid van melk te kunnen beoordelen heeft Stichting Milieukeur het certificaat ‘Planet Proof’ in het leven geroepen. Om Planet Proof melk te mogen leveren moeten bedrijven aan verschillende duurzaamheidscriteria voldoen. In dit artikel kijken we hoe de Koeien & Kansen-bedrijven scoren op vijf duurzaamheidscriteria van Planet Proof.

Om voor het keurmerk Planet Proof in aanmerking te komen moet een veehouder voldoen aan algemene eisen op het gebied van melkkwaliteit, weidegang en veiligheid van mens en dier. Daarnaast zijn criteria opgesteld voor drie thema’s, Biodiversiteit, Klimaat en Dierenwelzijn. Op deze thema’s moet de melkveehouder voldoen aan het basisniveau en op tenminste één van deze thema’s aan alle criteria op het hoogste niveau. Het hoogste niveau stelt moeilijker haalbare doelen dan het basisniveau.

In één overzicht

Tabel 1 laat voor de Koeien & Kansen-bedrijven zien of ze in 2018 voldeden aan het minimale basisniveau voor de biodiversiteitkenmerken eiwit van eigen land, ammoniakemissie per ha, percentage blijvend grasland en stikstofbodemoverschot. Ook het klimaatkengetal broeikasgasemissie (BKG) per kg meetmelk is weergegeven. Voor het stikstofbodemoverschot en de broeikasgasemissie kent Planet Proof een correctie voor veengrond. De totale broeikasgasemissie is alleen voor melk, dus exclusief emissie toegerekend aan vleesproductie.

Score Koeien & Kansen

In tabel 1 komt naar voren dat drie bedrijven aan alle minimale eisen voldoen voor de genoemde kenmerken en vijf bedrijven bijna. Bedrijf 13 voldoet slechts aan 1 minimale eis. De meeste Koeien & Kansen-bedrijven voldoen aan de minimale norm om niet meer dan 80 kg ammoniak per ha uit te stoten. Slechts twee bedrijven halen deze norm niet. Dit zijn bedrijven die de mest wel verdunnen, maar daar houdt de KringloopWijzer (nog) geen rekening mee. Gemiddeld is de ammoniakemissie op de Koeien & Kansen-bedrijven 67 kg NH3/ha. Vanwege de lage gewasopbrengsten in 2018 was het lastig voor een aantal bedrijven om aan een maximaal stikstofbodemoverschot van 150 kg N/ha te voldoen. Tien bedrijven voldeden aan de basiseis en zeven niet. Voor ‘aandeel blijvend grasland’ voldeden zes bedrijven niet aan de basiseis van minimaal 40%. Gemiddeld hadden de Koeien & Kansen-bedrijven 57% blijvend grasland geregistreerd bij RVO in 2018. Aan het minimale criterium van tenminste 50% eiwit telen op het eigen land en niet meer dan 1200 gram CO2-eq. uitstoot per kg melk voldoen vijf Koeien & Kansen-bedrijven niet. Gemiddeld produceren de bedrijven 54% eiwit op eigen land en is de broeikasgasemissie 1137 g CO2-eq. per kg melk.

Resultaten Koeien & Kansen-bedrijven op vijf duurzaamheidsindicatoren Planet Proof, gegevens 2018 (groen = voldaan aan minimale eis, oranje = bijna voldaan aan minimale eis en rood = niet voldaan aan minimale eis)
Resultaten Koeien & Kansen-bedrijven op vijf duurzaamheidsindicatoren Planet Proof, gegevens 2018 (groen = voldaan aan minimale eis, oranje = bijna voldaan aan minimale eis en rood = niet voldaan aan minimale eis)

Werk aan de winkel

Ondanks dat een gemiddeld Koeien & Kansen-bedrijf aan alle basiseisen voor Planet Proof voldoet, zullen de meeste Koeien & Kansen-bedrijven nog stappen moeten zetten op een of meerdere duurzaamheidsaspecten om aan de minimale eisen van Planet Proof te voldoen.