Nieuws

Koeien & Kansen legt de focus op watermanagement

Gepubliceerd op
10 juli 2014

Water wordt steeds belangrijker. Voor een toekomstbestendig melkveebedrijf is goed waterbeheer van essentieel belang. Daarbij draait het niet alleen om de doelen van de Kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn, maar ook om de doelen van de veehouder. Voldoende kwalitatief goed drinkwater voor zijn vee en het beperken van natte en droogteschade zijn belangrijke thema’s.

Voor het onderwerp water zal het project Koeien & Kansen de komende jaren samenwerken met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Dit is een initiatief van LTO, dat de samenwerking tussen boeren en waterschappen bevordert.

Waterplan voor deelnemers

Voor elk van de 16 voorloperbedrijven en voor proefbedrijf De Marke wordt een waterplan opgesteld, als onderdeel van het bedrijfsontwikkelingsplan. Daarvoor wordt een aanpak ontwikkeld die– naar verwachting – leidt tot een tool. De nieuwe tool maakt afgesproken waterdoelen effectief en controleerbaar. Deze tool zal een verlengstuk van de KringloopWijzer worden.

Maatregelen op het gebied van water

Het waterplan begint met een beschrijving van de bedrijfssituatie (‘waterportret’) en het vaststellen van de huidige prestaties op watergebied. Dan volgen de doelen van waterschap en boer en worden op de bedrijfssituatie toegesneden maatregelen geselecteerd. Deze maatregelen kun je in bedrijfsverband doorrekenen op (neven)effecten en optimaliseren. Sluitstuk zijn de afspraken over monitoring en evaluatie. Keukentafelgesprekken, waarbij ook het waterschap aanwezig is, zijn een voorwaarde.

Nieuwsbrief

Het volledige artikel is te lezen in de nieuwsbrief, nr. 40 van Koeien en Kansen. In deze nieuwsbrief staan onder meer de laatste ontwikkelingen en nieuws vanuit het project Koeien&Kansen.