Koeien & kansen bedrijven doen het economisch goed in 2014

Nieuws

Koeien & Kansen-bedrijven doen het economisch goed in 2014

Gepubliceerd op
10 december 2015

In 2014 was de melkprijs nog vrij hoog en was het inkomen voor de Koeien & Kansen-bedrijven gemiddeld goed. Dit gold ook voor de rest van de Nederlandse melkveehouderij. Het saldo per kilogram melk was op deze bedrijven wel hoger dan het Nederlands gemiddelde (Bedrijveninformatienet van LEI). Daarnaast verschilde het inkomen per kilogram melk nauwelijks. Op bedrijfsniveau hielden de K&K-bedrijven als gevolg van de grotere omvang gemiddeld €37.000 meer over voor privé, belastingen en (vervangings)investeringen.

De Koeien & Kansen-bedrijven zijn groter en intensiever dan gemiddelde Nederlandse melkveebedrijven. De deelnemers aan Koeien & Kansen hebben gemiddeld ruim 67 hectare cultuurgrond. Dis bijna 15 hectare groter dan het LEI-gemiddelde. De intensiteit is met ongeveer 19.000 kilogram melk per hectare voedergewas zo’n 4.000 kilogram hoger dan op het gemiddelde bedrijf.

Hoger saldo, ondanks hogere intensiteit

Op basis van deze gegevens zou het voor de hand liggen dat de voerkosten op de K&K-bedrijven fors hoger liggen dan gemiddeld. Er is op deze bedrijven namelijk in verhouding minder ruimte voor de productie van ruwvoer. Uit de cijfers blijkt dat op deze bedrijven de voerkosten maar beperkt hoger zijn, namelijk +€ 0,60 per 100 kilogram melk. Dit is een goede prestatie, gezien de hogere intensiteit. Het saldo is €0,46 per 100 kilogram melk hoger en de overige opbrengsten, die geen deel uitmaken van het saldo, liggen €0,42 per 100 kilogram melk hoger. De niet-toegerekende kosten, bestaande uit onder andere land-, arbeid-, loonwerk-, bouwkosten zijn €0,39 per 100 kilogram melk hoger en de rentelasten zijn €0,38 per 100 kilogram melk hoger. Per 100 kilogram melk resulteert het voorgaande in een ongeveer gelijk inkomen per 100 kilogram melk. Omdat er op de K&K-bedrijven 46 procent meer melk wordt geproduceerd, ligt het inkomen op bedrijfsniveau bijna €25.000 hoger.

Niet strijdig met goede milieuprestatie

De Koeien & Kansen-bedrijven presteerden in 2014 vooral op het saldo net iets beter dan het Nederlands gemiddelde. Binnen het project Koeien & Kansen is veel aandacht besteed aan milieuthema’s, zoals de benutting van stikstof en fosfaat en was er vooral ook aandacht voor schoon water. Ondanks dat de deelnemers bovengemiddeld aandacht hebben voor deze onderdelen van het bedrijf, verliezen zij niet de focus op de economie. Sterker nog, een hoge benutting van mineralen kan juist ook leiden tot hogere gewas- en melkproducties. Ook dat is gunstig voor het economisch resultaat.

Grote spreiding in resultaten

De spreiding tussen de Koeien & Kansen-bedrijven is groot, net zoals bij de hele groep Nederlandse melkveebedrijven. Een aantal bedrijven houdt in het vrij gunstige jaar 2014 beduidend meer dan €200.000,- over voor privé, belastingen en (vervangings)investeringen, maar een ander deel heeft een economisch resultaat dat echt lager is dan het Nederlands gemiddelde. Hoge financieringslasten is hier onder andere een verklaring voor.