Koeien & kansen presenteert video over watermanagement

Nieuws

Koeien en Kansen presenteert video over watermanagement

Gepubliceerd op
20 juli 2015

Water is voor iedereen belangrijk. Goed watermanagement betekent niet alleen rekening houden met eigen belangen maar ook met die van de omgeving. Het watermanagement van een melkveebedrijf is divers. Koeien & Kansen laat in een video het waarom zien van extra aandacht voor water.

Een van de thema’s van Koeien & Kansen voor de komende jaren is water. In meerdere video’s zal het project het nut en de noodzaak van watermanagement op het melkveebedrijf presenteren. De eerste film richt op de vraag: Waarom aandacht voor water?

Belang van water

Water is in verschillende opzichten belangrijk voor de melkveehouderij. Zo moet het vee over goed drinkwater kunnen beschikken. Ook is water nodig voor de groei van gewassen. Teveel water maakt het lastig veldwerkzaamheden goed uit te voeren. De melkveehouder heeft dus direct belang bij water. De prestaties van het gewas en het vee zijn er immers van afhankelijk, wat invloed heeft op het economische resultaat van zijn bedrijf.

Ontwikkelen BedrijfsWaterWijzer

Om de melkveehouder bij deze lastige klus te helpen, wordt de KringloopWijzer uitgebreid met een BedrijfsWaterWijzer. Deze brengt op een praktische manier de watersituatie van het bedrijf en haar omgeving in beeld, zodat gewerkt kan worden naar verbetering ervan. De  wensen van het plaatselijk waterschap en de veehouder worden daarbij omgezet in een helder bedrijfswaterplan. Zo’n bedrijfsspecifiek waterplan  kan mogelijk voorkomen dat aanscher­ping van generieke wetgeving nodig is om de doelen van de Kaderrichtlijn Water tijdig te realise­ren. Een bedrijfswaterplan heeft de voordelen van maatwerk. Omdat niet alles overal relevant is, wordt de BedrijfsWaterWijzer opge­bouwd uit afzonderlijk aan te roepen modules met als thema’s:  

  • schoon erfwater
  • goed drinkwater
  • schoon grondwater
  • schoon oppervlaktewater 
  • voorko­men droogteschade
  • voorkomen water­overlast
  • goed slootonderhoud en verwerking van maaisel en bagger.

De modules zullen de komende jaren op hun praktische waarde worden getest door de voorloperbedrijven in Koeien & Kansen. Bekijk hieronder de video.

Het bedrijfswaterplan deel 1: Waarom?

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan