Nieuws

‘Kort op de bal spelen’ met cockpit voor vleesvarkens

Gepubliceerd op
15 april 2014

Het continu monitoren van o.a. voeropname en groei van vleesvarkens draagt bij aan het ‘korter op de bal kunnen spelen’ als vleesvarkenshouder. Hierdoor kunnen vleesvarkenshouders tijdens een ronde beter bijsturen. Dit is de conclusie van het NETwerk ‘Cockpit vleesvarkens’ dat in opdracht van het Productschap Vee en Vlees samen met Varkens Innovatie Centrum (VIC) Sterksel op zoek ging naar een cockpit attentiesysteem voor de vleesvarkenshouderij. Begeleiding van het NETwerk was in handen van VarkensNET.

Doel van het cockpit attentiesysteem is het op eenvoudige en snelle wijze attenderen van de varkenshouder als de groei en/of voeropname van de vleesvarkens tijdens een ronde afwijkt van wat gewenst is of verwacht wordt.

Aanpak

In 2013 is het cockpit attentiesysteem met daarin de parameters voer en gewicht ontwikkeld en uitgetest op Varkens Innovatie Centrum (VIC) Sterksel en drie praktijkbedrijven. Gewicht is vastgelegd in twee hokken binnen een afdeling op hokniveau via de PigScales van H&F Electronics. Voeropname is vastgelegd op hokniveau via de Weda voerinstallatie, zowel droogvoer (VIC Sterksel) als brijvoer (praktijkbedrijven). Het cockpit attentiesysteem is ontwikkeld door Agrovision en Porphyrio op basis van de input van de varkenshouders in het NETwerk en met behulp van de verzamelde gegevens. 

Resultaten

De ontwikkeling van het cockpit systeem voor vleesvarkens geeft de volgende inzichten:
  • Acuut inzicht in afwijkende prestaties
  • Inzicht in werkelijke en gewenste prestaties tijdens een ronde: het geeft de varkenshouder de mogelijkheid om tijdens de ronde reeds bij te sturen en niet pas achteraf
  • Inzicht in de actuele voederconversie
  • Op de langere termijn inzicht in vaker terugkerende afwijkingen

Tips en aanbevelingen

Bij het werken met een cockpit attentiesysteem moet men rekening houden met de volgende aspecten:
  • Bedrijfsspecifieke curve en afwijking: per bedrijf moet de gewenste groei- en voercurve en afwijking daarop kunnen worden ingesteld.
  • Betrouwbaarheid weeggegevens: het is van belang dat met een betrouwbaar weegsysteem gewerkt wordt. In de flyers ‘Weegsystemen voor vleesvarkens’ staan de resultaten beschreven van de nauwkeurigheid van drie weegsystemen.
  • Protocol voercorrecties: varkenshouders zouden (gezamenlijk met eventuele medewerkers) een protocol moeten opstellen hoe met voercorrecties wordt omgegaan.
  • Gewichtsregistratie: de weegschalen kunnen het beste worden ingezet in een gemiddeld hok (qua opleggewicht, sexe en gezondheid) binnen een afdeling.

De ervaringen uit het NETwerk en meer informatie over het cockpit attentiesysteem zijn gebundeld in de flyer ‘Cockpit vleesvarkens’.