Nieuws

Krulstaarten in de varkenshouderij, motto: “Yes We Can”

Gepubliceerd op
19 september 2014

Op het couperen van varkensstaarten bestaat vanuit de samenleving al geruime tijd kritiek. Ook de
varkenssector zelf zou hier liever vandaag dan morgen mee stoppen en naar een ingreepvrije
varkenshouderij gaan.
Stoppen met couperen is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan: het risico op staartbijten met als gevolg grote welzijnsproblemen en economische schade is aanzienlijk. Daarom is een traject ingezet waarin op een zorgvuldige en verantwoorde manier naar stoppen met couperen wordt toegewerkt.

Werkgroep Krulstaart

De werkgroep Krulstaart is in oktober 2012 opgericht om inzicht te krijgen in de factoren die een rol spelen bij staartbijten en te komen tot alternatieven voor het couperen van staarten. De werkgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van diverse betrokkenen uit de varkensvleesketen: LTO, NVV, Dierenbescherming, dierenartsen, fokkerij, slachterij, diervoederindustrie en overheid. Wageningen UR begeleidt het proces. De werkgroep zoekt naar oplossingen, met als doel om op termijn dieren te houden zonder ingrepen die noodzakelijk zijn om de schade beperken.

Verklaring van Dalfsen

Staartbijten is een multifactorieel probleem waarbij diverse factoren  zoals klimaat, voeding, fokkerij, gezondheid, omgevingsverrijking en hokuitvoering een rol spelen. Vanuit alle disciplines is de beschikbare kennis bediscussieerd. Dit heeft geresulteerd in het verdrag van Dalfsen, wat in juni 2013 gepresenteerd is met een plan van aanpak. Daarbij is ook het eindrapport 'Varkens houden met een krul - zoektocht naar het voorkomen en bestrijden van staartbijten' gepubliceerd.

LTO, NVV, andere ketenpartijen en Dierenbescherming en EZ hebben samen de Verklaring van Dalfsen ondertekend waarin het routeplan is afgesproken om met staarten aan de slag te gaan. Dit routeplan start met een demonstratieproject op VIC Sterksel, het maken van een vangnet waarmee een staartbijtuitbraak zo snel mogelijk gestopt kan worden en het starten van netwerken om in de praktijk met de problematiek aan de slag te gaan.

Onderzoek op VIC Sterksel

Het demonstratieproject op VIC Sterksel is inmiddels van start gegaan. Een keer in de 6 weken wordt bij de biggen van een aantal tomen de staart eraan gelaten en wordt met alle beschikbare kennis in het gangbare systeem gewerkt aan het voorkomen van staartbijten en accuraat handelen wanneer er toch staartbijten optreedt.
Het onderzoek wordt opgezet in het bestaande huisvestingssysteem, zonder vergaande hokaanpassingen, om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de gangbare praktijk. Daarbinnen brengen we de beschikbare kennis in.
Het gaat erom dat we steeds beter leren te zien wat de risico’s zijn, wanneer er een verhoogde kans op staartbijten ontstaat (bv. bij een verandering in het weer), en leren hoe een uitbraak voorkomen kan worden. Immers, we willen instrumenten en adviezen ontwikkelen om later de praktijk te kunnen adviseren.
Als onderdeel van het onderzoek wordt tevens een plan van aanpak ontwikkeld voor als bijterij optreedt, waarmee dit zo snel en goed mogelijk gestopt kan worden. Uitgangspunt is praktisch toepasbare handvaten ontwikkelen om stap voor stap dichter naar een ingreepvrije varkenshouderij toe te werken.