Nieuws

Kunnen chloorhoudende producten voor ontsmetting worden gebruikt?

Gepubliceerd op
5 september 2017

Ontsmetting is een belangrijk onderdeel van een (emissieloos) teeltsysteem. In veel teelten worden verschillende (chloorhoudende) ontsmettingsmiddelen / -technieken gebruikt om het watersysteem vrij te houden van pathogenen of de verspreiding ervan te voorkomen.

Bij telers is vaak niet duidelijk hoe ontsmettingsmiddelen / -technieken optimaal kunnen worden toegepast, en of er (ongewenste) nevenstoffen worden gevormd die emissieloos telen bemoeilijken. Vaak worden verschillende ontsmettingsmiddelen en technieken naast elkaar gebruikt, met onbekende gevolgen voor de kwaliteit van het gewas en het recirculatiewater.

Ontsmettingsmiddelen reageren mogelijk ook met sommige meststoffen in het recirculatiewater, bijvoorbeeld ijzer-chelaat met oxidatieve ontsmettingsmiddelen, waardoor het ijzer-chelaat niet of minder beschikbaar is voor het gewas en het ontsmettingsmiddel onder-gedoseerd wordt. Dit zijn redenen voor telers om het drainwater dat in aanraking is geweest met ontsmettingsmiddelen te verversen (lozen).

Nog veel onduidelijk bij chloorhoudende producten

Het gebruik van chloorhoudende producten in diverse teelten zoals die van gerbera, pot-orchidee en snij-cymbidium staat volop in de belangstelling. Veel is nog onduidelijk over de claims ten aanzien van de werking en effecten op pathogenen. Maar ook leven er nog veel vragen over het verschil in werking tussen ECA, Chloordioxide, natriumhypochloriet enz.. Veel is nog onduidelijk en voordat er uiteindelijk emissieloos geteeld kan worden, zal er het nodige uitgezocht moeten worden wat betreft effectiviteit en het veilig toepassen voor mens en product.

Enquête voor telers gestart

In onderzoek, dat recent is gestart, wordt onderzocht welke positieve en negatieve effecten het gebruik van chloorhoudende producten heeft in de teelt van gerbera. Er is gestart met een enquête onder een aantal telers. Hierin zijn vragen opgenomen om de huidige praktijksituaties betreffende ontsmetting in kaart te brengen. Aan de hand van uitkomsten van deze enquête worden labproeven ingezet met een veel voorkomend pathogeen en meest gebruikte middelen. Na deze labproeven volgen met de meest perspectiefvolle middelen kasproeven.