Nieuws

Kunnen maatschappelijke functies bijdragen aan Europese natuurdoelen?

Gepubliceerd op
17 mei 2018

Onderzoekers van Wageningen Environmental Research hebben een methode ontwikkeld waarmee is na te gaan of maatschappelijke functies Europese natuurdoelen buiten het nationale natuurnetwerk kunnen realiseren. De studie is gedaan als onderdeel van de komende Natuurverkenning.

Natuurcombinaties

Om natuurdoelen te realiseren, zijn niet alleen de Natura 2000-gebieden belangrijk. Ook het gebied daarbuiten kan van belang zijn. Het nationale natuurnetwerk - waarvan de Natura 2000-gebieden een belangrijk aandeel vormen - volstaat niet om de Europese biodiversiteitsdoelen uit de Vogel- en Habitatrichtlijn te realiseren. Buiten het nationale natuurnetwerk zouden zogenaamde natuurcombinaties een deel van deze doelen kunnen realiseren. Natuurcombinaties zijn activiteiten waarin maatschappelijke functies anders dan natuur ook een positieve bijdrage aan natuur leveren.

Ontwikkeling methode

Om een methode te ontwikkelen is een selectie gemaakt van Vogel- en Habitatrichtlijnsoorten (waar de Europese natuurdoelen betrekking op hebben), waarvoor het gebied buiten het nationale natuurnetwerk potentieel relevant is. Dit betrof in totaal 54 soorten. Voor 43 daarvan zijn de belangrijkste habitatkenmerken bepaald, onder andere die kenmerken waarvoor natuurcombinaties mogelijk zijn. Vervolgens is uitgewerkt hoe natuurcombinaties potentieel een bijdrage kunnen leveren aan de Europese biodiversiteitsdoelen.

Met behulp van het Model for Nature Policy wordt het potentiële habitat op kaart gepresenteerd en zijn de veranderingen zichtbaar gemaakt die door natuurcombinaties kunnen worden aangebracht. Voor vier pilotsoorten zijn zo de potentiële effecten van natuurcombinaties in beeld gebracht. Technisch werkt de methode en de indruk is dat de resultaten ecologisch gezien ook aannemelijk zijn. Er is bij de modellering ruimtelijk onderscheid gemaakt tussen reproductiehabitat en foerageerhabitat. Binnen het nationale natuurnetwerk was dit onderscheid niet zo relevant, maar daarbuiten is dit cruciaal, omdat natuurcombinaties vaak op één van twee invloed hebben.

Lees meer in dit dossier