Nieuws

LEI analyseert beleidsondersteunend onderzoek naar waarde van groen

Gepubliceerd op
10 maart 2014

De groene leefomgeving staat onder druk en het politieke draagvlak voor overheidsinterventie op dit vlak daalt. Is er meer ruimte voor marktwerking? LEI Wageningen UR is gevraagd drie jaar beleidsondersteunend onderzoek naar de waarde van groen kritisch te analyseren en kennislacunes in beeld te brengen.

De rijksoverheid loopt niet voorop als het gaat om ontwikkeling van schone productie en consumptie. Bedrijven zien de wenselijkheid van een verduurzaming van de economie. Wanneer ze echter  'natuurinclusief' gaan denken, maken ze een afweging tussen doelstellingen zoals inkomsten en werkgelegenheid, in plaats van louter en alleen voor groen te kiezen. Inzicht in motivaties en beweegredenen van bedrijven om te investeren in natuur en hiervan duurzaam gebruik te blijven maken kan helpen deze belangen als geheel te combineren.

Hoe in de huidige economische situatie de nieuwe rol van de overheid binnen het natuurbeleid gaat uitpakken om een natuurinclusieve economie te realiseren, is moeilijk in te schatten. Gaat zij bijdragen van bedrijven actief stimuleren of wacht zij eerder op initiatieven uit de samenleving? Daarbij spelen namelijk niet alleen economische voordelen op de korte termijn, maar ook  gevolgen op de lange termijn voor natuur als essentiële openbare voorziening.

Een zogenoemde natuurinclusieve economie, met daarbij een synergie tussen natuurdoelen en andere maatschappelijke belangen, vraagt om een multidisciplinaire benadering. Meer dan voorheen dienen kennisvragen bij te dragen aan het oplossen van problemen bij meerdere actoren die samen tot een integrale afweging willen komen. Kennisvragen moeten dus ook bij voorkeur meer dan één partij bedienen.