Landbouw kan niet zonder regelmatige aanvoer van ‘nieuwe stikstof’

Nieuws

Landbouw kan niet zonder regelmatige aanvoer van ‘nieuwe stikstof’

Gepubliceerd op
16 januari 2015

De landbouw kan niet zonder regelmatige aanvoer van ‘nieuwe stikstof’ vanwege een aantal onvermijdelijke verliezen naar water en lucht ‘tussen veld en stad’. ‘Nieuwe stikstof’ is afkomstig van stikstofbinding door klavers of komt als kunstmest uit de stikstofindustrie. Wageningen UR deed onderzoek

Net zo als NGO’s, spant ook het bedrijfsleven zich voortdurend in om haar gezichtspunten onder de aandacht van beleidsmakers in Brussel en Den Haag te brengen. Vanuit die optiek had OCI Nitrogen in Geleen, één van de grote producenten van stikstofkunstmest, behoefte aan een objectief beeld van de landbouwkundige en milieukundige effecten van mest- en kunstmestgebruik.

OCI nam contact op met Wageningen UR. Er werd overeengekomen dat de te leveren facts sheet voorzien dienden te worden van een onderbouwend rapport, maar ook van een publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift.

OCI beschikt nu over laagdrempelige documenten, die aantonen dat landbouw niet zonder regelmatige aanvoer van ‘nieuwe stikstof’ kan. De productie van stikstof door klavers kost echter schaarse landbouwgrond, de productie van kunstmeststikstof kost vooralsnog fossiele brandstof.

Overigens is kunstmeststikstof via hydrolyse van water ook uit hernieuwbare energiebronnen te winnen als die fossiele brandstof op termijn te duur zou worden. Er zijn bovendien geen aanwijzingen dat de vorm van de ‘nieuwe stikstof’, mits verantwoord gebruikt, een specifiek nadelig effect op de kwaliteit van de bodem of voedsel zou hebben.

Eén en ander laat onverlet dat restproducten uit de landbouw, waaronder mest, een verstandig hergebruik verdienen alvorens tot aanvulling met kunstmest of klavers te beslissen.

De bevindingen werden in december 2014 gepubliceerd in het Open Access Journal Natural Resources.

Download