Landinrichtingsinstrumentarium van de Wet inrichting landelijk gebied geëvalueerd

Nieuws

Landinrichtings-instrumentarium van de Wet inrichting landelijk gebied geëvalueerd

Gepubliceerd op
2 februari 2015

In opdracht van het ministerie van EZ en het IPO heeft Alterra-onderzoeker Froukje Boonstra met collega’s en het Instituut voor Agrarisch Recht het landinrichtingsinstrumentarium van de Wet inrichting landelijk gebied geëvalueerd. Daaruit blijkt dat dit instrumentarium een meerwaarde heeft ten opzichte van o.a. vrijwillige gebiedsprocessen. De evaluatie is net afgerond en aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer.

Landinrichting is op dit moment wettelijk verankerd in de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg). Hier komt waarschijnlijk verandering in. Er is sprake van opname van de landinrichtingsregels in de nieuwe Omgevingswet. Dit voornemen was voor het ministerie van EZ en het IPO aanleiding om nog eens kritisch te laten kijken naar het gebruik, de werking en de meerwaarde van landinrichting, die vooral gaat om de inrichting van landelijke gebieden door de uitvoering van werken en de herindeling van het grondgebruik.

Froukje Boonstra: “Uit onze evaluatie blijkt dat landinrichting meerwaarde heeft ten opzichte van de vrijwillige integrale gebiedsprocessen. Datzelfde geldt in geval van onteigening en inrichting op grond van een bestemmings- of inpassingsplan, met name bij de aanpak van complexe, meervoudige inrichtingsprocessen met publieke doelen, waaronder een optimale verkaveling in een gebied. Voor de snelheid waarmee landinrichtingsprojecten kunnen worden uitgevoerd zijn met name het draagvlak en de wijze van inrichting van het proces van groot belang. Interactieve werkwijzen hebben in de nieuwere landinrichtingsprojecten bijgedragen aan meer draagvlak onder grondeigenaren en afronding binnen vier jaar. Hoewel er de laatste tijd minder wordt gewerkt met de inzet van wettelijke herverkaveling, willen de meeste provincies ook in de toekomst de beschikking houden over het landinrichtingsinstrumentarium. Wij zien dan ook geen noodzaak voor afschaffing of grote wijzigingen in het instrumentarium. Wel kan het op enkele punten worden aangepast om het meer toekomstbestendig te maken. Daarvoor doen wij aanbevelingen.

In de Kamerbrief schrijft de staatssecretaris dat het de bedoeling is om bij een afzonderlijke aanvullingswet ‘grondeigendom’ de Onteigeningswet, de Wet voorkeursrecht gemeenten en het landinrichtingsinstrumentarium van de Wet inrichting landelijk gebied te integreren in de Omgevingswet. Gezien de uitkomsten van de evaluatie, kan het bestaande wettelijke kader wat haar betreft voor de landinrichting naar die wet overgaan. Het voorstel voor een aanvullingswet is inmiddels in voorbereiding. Bij de regeling van het onderdeel van de landinrichting, in samenhang met de overige onderdelen van het wetsvoorstel, zal het ministerie het evaluatierapport en de daarin opgenomen aanbevelingen betrekken.