Licht herstel agrovertrouwen

Persbericht

Licht herstel agrovertrouwen

Gepubliceerd op
19 november 2015

Agrarische ondernemers kijken in het derde kwartaal van 2015 met iets meer vertrouwen naar de huidige situatie en de toekomstige situatie op hun bedrijf. Dit in vergelijking met het tweede kwartaal van 2015. Ook ten opzichte van een jaar geleden is het vertrouwen gegroeid. Een uitzondering vormen de glastuinders. Dit blijkt uit de Agro Vertrouwensindex.

In vier sectoren verbeterde de Agro Vertrouwensindex: melk-, varkens- en pluimveehouderij en opengrondsteelt. Bij akkerbouwers bleef de index stabiel en glastuinders oordeelden iets negatiever. De verbetering van de Agro Vertrouwensindex is grotendeels te danken aan betere prijzen in een aantal sectoren, waarbij de productie vrijwel gelijk bleef. Ten opzichte van het vorige kwartaal hebben ook de lagere kosten voor energie- en voer  de stemming verbeterd.

Verschillen per sector

De huidige bedrijfssituatie (stemmingsindex) wordt door met name opengrondstelers en pluimveehouders beter ingeschat dan in het tweede kwartaal (en ook in vergelijking met begin oktober 2014). Eierproducenten profiteerden van de Amerikaanse vraag, veroorzaakt door de grootschalige ruimingen als gevolg van vogelgriep in Amerika. Glasgroentetelers profiteerden van een lager internationaal aanbod dat de prijzen voor producten opstuwde. Uitzonderingen op de over het algemeen stijgende stemming zijn de melkvee- en de varkenshouderij die kampen met aanhoudend lage prijzen.

Varkenshouders en melkveehouders zijn gemiddeld wel positiever over de situatie voor de komende 2 à 3 jaar. Deze stijging geldt in mindere mate voor akkerbouwers. In die sector blijven de graan-en suikerprijs momenteel achter en zijn de prijzen voor aardappelen en uien wat hoger na een dip in 2014. Ook de zetmeelaardappelprijzen zijn minder gerelateerd aan de graanprijzen waardoor deze redelijk stabiel bleven. Dit wisselend beeld verklaart vermoedelijk ook dat ondernemers slechts een voorzichtig verbetering van hun bedrijfssituatie over 2 à 3 jaar voorspellen.

Stemmingsveranderingen komen ook door andere zaken, zoals weer, seizoen en beleid. Voor de akkerbouwers en vollegrondstelers was het weer gemiddeld genomen redelijk gunstig, na de voorjaarsdroogte. Opbrengsten waren meestal goed, maar er werden geen records gevestigd.

Komend jaar

Voor het komende jaar verwachten pluimveehouders mindere tijden; het effect van de Amerikaanse vraag ebt weg. Ook glastuinders en akkerbouwers zijn voor 2016 ietwat pessimistisch gestemd. Ondernemers in andere sectoren verwachten juist een verbetering van de bedrijfsresultaten.

Buitenland

In tegenstelling tot in Nederland, daalde zowel in Vlaanderen als in Duitsland de gemiddelde stemming onder landbouwers in het derde kwartaal van 2015. Dit kwam vooral door de situatie in de melkvee- en varkenshouderij. In Vlaanderen stak alleen de fruitteelt positief af. De stemming in de akkerbouw verminderde in beide landen licht.

Opbouw Agro Vertrouwensindex

De Agro Vertrouwensindex bestaat uit de stemmingsindex (de huidige stemming van ondernemers op het bedrijf) en de toekomstverwachting (het vooruitzicht op de wat langere termijn van twee tot drie jaar). Stemmingen en verwachtingen van ondernemers in meerdere agrarische sectoren bij elkaar opgeteld, leiden tot één index: de Agro Vertrouwensindex. Deze steeg in het derde kwartaal 2015 van 7,8 naar 14,3 op een schaal van -100 tot + 100. De eerste vertrouwensindex dateert van het derde kwartaal 2012.

Achtergrond Agro Vertrouwensindex

Beleidsmakers en politici vragen vaak hoe de stemming is in de land- en tuinbouw. Een eenduidig antwoord is niet te geven. Om betere, representatievere informatie over de stemming onder agrarisch ondernemers te kunnen gebruiken voor de belangenbehartiging, ontwikkelden LTO Nederland, Flynth, en het ministerie van Economische Zaken in samenwerking met LEI Wageningen UR een Agro Vertrouwensindex. Met deze enquête wordt vier maal per jaar de stemming onder een groep agrariërs gemeten. De respons is momenteel ruim 450 ondernemers. De Topsector Agro&Food draagt financieel aan deze index bij. De resultaten van staan op de site www.lto.nl en www.agrimatie.nl/agrovertrouwensindex.

Nederland sluit hiermee aan bij boerenbarometers in Duitsland, Frankrijk, België, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Polen, Hongarije, Roemenië en Italië. Zo ontstaat een Europese stemmingsmeting onder coördinatie van de Europese koepelorganisatie Copa-Cogeca. Er worden geen prijzen gepresenteerd, maar de trendmatige ontwikkeling van de stemming. Die wordt beïnvloed door markten (zowel aan kosten- als afzetzijde), weer, ziekten/plagen, overheidsbeleid en andere zaken. Over de geaggregeerde resultaten op Europees niveau wordt regelmatig bericht op
www.copa-cogeca.eu.