Nieuws

Licht negatieve tendens vertrouwensindex agrosector houdt aan

Gepubliceerd op
28 juli 2014

De Agro Vertrouwensindex daalt ook in het tweede kwartaal van 2014 licht; in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar is de index wel iets positiever. De index is opgebouwd uit twee indicatoren: de stemming over de huidige situatie en de verwachting van ondernemers over hun bedrijf over twee tot drie jaar. Met name de stemming van melkveehouders daalde dit kwartaal, de verwachting over de toekomstige economische situatie daarentegen steeg flink. De verwachting in alle overige sectoren - pluimveehouderij, akkerbouw, glastuinbouw, opengrondstuinbouw en varkenshouderij- daalde.

Uit bestudering van achterliggende factoren blijkt dat de totale land- en tuinbouw  het afgelopen jaar negatief wordt beïnvloed door lagere opbrengstprijzen. Gemiddeld zijn de kosten op gelijk niveau gebleven. Maar per sector verschilt het beeld sterk. In de opengrondsgroente en  de akkerbouw  namen de kosten toe terwijl andere sectoren, en met name de glastuinders, positiever waren over de kostenontwikkeling in het afgelopen jaar.  Sterk negatief waren de glastuinders echter over de opbrengstprijzen. Ook melkveebedrijven waren minder positief over de ontwikkeling van de opbrengsten. De ontwikkeling van opbrengstprijzen van pluimvee- en varkenshouders zijn in het laatste kwartaal wel beter beoordeeld dan in de vier kwartalen daarvoor. Deze ontwikkeling is terug te zien in de werkelijke prijzen van slachtvarkens en vleeskuikens in het tweede kwartaal van 2014.

Voor het komende jaar verwachten melkvee-, pluimvee- en varkenshouderijen  meer te kunnen produceren, maar daarbij verwacht men ook druk op de afzetprijzen. Hoewel melkveehouders hier iets minder negatief over zijn dan bij de vorige meting. De positieve verwachting  over de productie in de tuinbouwsectoren en akkerbouw nam af. Waarbij deze ondernemers weinig hoop koesteren op betere prijsvorming.

Veehouders hopen waarschijnlijk op een dalende voerprijs, waarbij de melkveehouders tot nu toe ook genoeg ruwvoer van goede kwaliteit hebben kunnen opslaan. De melkprijs staat iets onder druk door een hogere productie en de belangrijkste vraag is of de daling van de voerkosten voldoende zal zijn om de marge op de bedrijven in stand te houden. De akkerbouwers zien zich na enkele redelijke jaren geconfronteerd met dalende graan- en suikerprijzen. De situatie in de aardappel- en uienmarkt is nog onzeker. De weersomstandigheden zijn erg verschillend tussen de regio’s. Tot slot worden akkerbouwers en vollegrondstelers steeds meer geconfronteerd met de start van de vergroening van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) in 2015, wat voor onzekerheid zorgt.Achtergrond Agro Vertrouwensindex
Beleidsmakers en politici vragen vaak: hoe is de stemming in de land- en tuinbouw? Er is meestal geen eenduidig antwoord op te geven. Om betere, representatievere informatie over de stemming onder agrarisch ondernemers te kunnen gebruiken voor  de belangenbehartiging, ontwikkelden LTO Nederland, Flynth, het ministerie van Economische Zaken en LEI Wageningen UR  een Agro Vertrouwensindex. Dit is een enquête die vier maal per jaar de stemming onder een groep agrariërs meet. De respons was deze keer ruim 400 ondernemers. De Topsector Agro&Food draagt financieel bij. In juni 2014 zijn agrarisch ondernemers weer gevraagd: hoe is uw huidige situatie? En: hoe schat u de situatie op uw bedrijf in het komende jaar en de komende 2-3 jaren?  De resultaten staan op de site www.leiagrovertrouwensindex.nl  en op www.lto.nl

Nederland sluit hiermee aan bij boerenbarometers in Duitsland, Frankrijk, België, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Polen, Hongarije, Roemenië en Italië.  Zo ontstaat een Europese stemmingsmeting onder coördinatie van Copa-Cogeca. Er worden geen prijzen gepresenteerd, maar de trendmatige ontwikkeling van de stemming. Die wordt beïnvloed door markten (zowel aan kosten- als afzetzijde), weer, ziekten/plagen, overheidsbeleid en andere zaken. Over de geaggregeerde resultaten op Europees niveau wordt regelmatig bericht op www.copa-cogeca.eu.