Nieuws

Maatschappelijke baten overstijgen kosten voor verduurzaming tropische houtproductie

Gepubliceerd op
1 oktober 2014

Alterra Wageningen UR heeft voor het Planbureau voor de Leefomgeving drie productiewijzen van tropisch hout met elkaar vergeleken in Zuid-Amerika en in Zuidoost-Azië. Behalve kosten en baten van houtoogst zijn ook die van andere ecosysteemdiensten zoals waterbeheer en wilde natuurproducten zoveel mogelijk gekwantificeerd en meegewogen.

Tropisch hout oogsten

Huidige houtkap in tropische bossen is grotendeels selectief. Conventionele kap is de meest gebruikelijke manier om hout te oogsten waarbij alleen de waardevolste boomsoorten worden gekapt. Meestal gebeurt dit zonder veel aandacht voor het overblijvende bos. Een belangrijk aspect van duurzaam bosbeheer is om een oogstmethode te gebruiken die de schade aan het resterende bos beperkt. De eerste kap levert bij deze methode over het algemeen minder hout op maar de schade aan het overblijvende bos wordt geminimaliseerd. Toekomstige oogsten kunnen daardoor meer hout opleveren. Bepaalde soorten tropisch hout kunnen ook worden geteeld op plantages. Daarbij vindt de houtproductie op een kleiner oppervlakte plaats en is het mogelijk om de oogstdruk op primair bos te verkleinen.

Bosecosysteemdiensten

Nieuw in dit onderzoek is dat ook andere bosecosysteemdiensten dan houtoogst zijn gekwantificeerd om de baten van verduurzaming te bepalen. Het gaat hier om opbrengsten van wilde natuurproducten, zoals noten, rotan, wild en vis, en om waterbeheer, koolstofvastlegging en –voorraadbehoud en biodiversiteit.

Verschillen tussen Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië

Voor Zuid-Amerika is een opvallende uitkomst dat de netto opbrengsten (in geld uitgedrukt) bij schadebeperkende houtoogst hoger zijn dan bij conventionele oogstmethoden, ook bij een jaarlijkse discontovoet van 4%. Dus, zelfs zonder de baten van andere bosdiensten lijkt dit commercieel gezien te verkiezen. In Zuidoost-Azië ligt dit anders. Daar lijkt schadebeperkende houtoogst pas commercieel interessant als ook de waarde van andere bosdiensten (in geld uitgedrukt) in beschouwing worden genomen. Bij plantages vindt de oogst pas veel later plaats. De kosten-batenafweging wordt daar vooral bepaald door de gehanteerde discontovoet.