Nieuws

Material Flow Management: een andere kijk op grondstoffen en afvalinzameling

article_published_on_label
26 maart 2021

Met een vernieuwende aanbesteding voor Material Flow Management zet Wageningen University & Research de volgende stap naar een circulaire bedrijfsvoering. De opdrachtnemers zullen, als experts op het gebied van circulariteit, WUR helpen zoeken naar oplossingen om het circulaire gedachtegoed in het algemeen en afvalbeleid in het bijzonder concreet in te vullen. De aanbesteding is op maandag 22 maart jl. van start gegaan.

Wat is Material Flow Management?

WUR heeft de ambitie om het gebruik van grondstoffen in de eigen bedrijfsvoering vóór 2030 te halveren ten opzichte van 2014. Het verwezenlijken van deze ambitie vergt een nieuw perspectief op de omgang met afval en grondstoffen. Een perspectief dat niet enkel aandacht heeft voor de ‘end-of-life’ fase van producten en materialen, maar dat zich richt op de gehele levenscyclus en de gehele keten. WUR wil hiervoor ‘afvalzorg’ verbreden tot ‘Material Flow Management’. Naast de bestaande afvalmonitoring gaat daarin ook het grondstoffengebruik intensief worden gemonitord. Door grip te krijgen op de grondstoffen die via inkoop de organisatie instromen, kan de uitstroom van grondstoffen (afval) verduurzaamd worden (door meer hergebruik, refurbishment of recycling).

Vernieuwende aanbesteding: samenwerken in partnerschap

Traditionele samenwerkingen met leveranciers zijn gericht op het door hen laten uitvoeren van een vooraf gedefinieerde opdracht op basis van vooraf afgesproken voorwaarden.

Maar voor het uitvoeren van Material Flow Management is deze manier van samenwerken niet passend. Het gaat hier namelijk om een complexe opgave, die nog geen gemeengoed is in Nederland (noch wereldwijd) en waar geen kant-en-klare oplossingen voor zijn. Er zal flexibel moeten worden ingespeeld op veranderende omstandigheden. WUR kan dit niet alleen en heeft daarbij externe expertise nodig. WUR zoekt daarom een partner die dit nieuwe perspectief samen met haar vorm geeft. Een partner die, met kennis van de markt en van de materie, in staat is om als betrouwbaar adviseur op te treden, zijn netwerk op de markt van circulariteit kan inbrengen en mee kan doen in projecten die bijdragen aan het verwezenlijken van onze ambitie. Tevens wordt van deze ‘Material Flow Manager’ gevraagd om, eventueel in onderlinge samenwerking met andere organisaties, de dienstverlening van de huidige afvalinzamelaars en -verwerkers over te nemen. Dit betekent dat wij in de aanbesteding niet voorschrijven hoe we het willen, maar dat we een visie met ambitie neerzetten, waar we in onderlinge samenwerking binnen vooropgestelde termijn naartoe willen werken.

Het partnerschap start vanaf 1 januari 2022. Voor de aanbestedingsprocedure wordt ruim de tijd genomen, vanwege de vernieuwende manier van aanbesteden en het belang dat we hechten aan het vinden van de juiste partner. Een partner met een visie en een aanpak passend bij de ambities van WUR.