Nieuws

Meer variatie in ruwvoer bouwplan: nieuwe proef op Vredepeel aangelegd

Gepubliceerd op
26 maart 2021

Heeft het voordelen om in de ruwvoerteelt andere gewassen dan gras en mais te verbouwen? Welke opties voor vruchtwisseling zijn er en wat zijn de consequenties voor gewasopbrengst, ruwvoerkwaliteit en stikstofkringloop? Met deze vragen gaat de PPS Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw aan de slag.

Op proeflocatie Vredepeel van WUR Open Teelten is afgelopen najaar een nieuwe proef aangelegd om antwoorden te krijgen op vele vragen rondom de vruchtwisseling. Hier wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de ruwvoerproductie via vruchtwisseling op een duurzame manier te optimaliseren. 

Nieuwe gewassen

Om meer eiwit en voer van eigen land te krijgen, kijken onderzoekers naar het perspectief van bouwplannen met andere gewassen dan mais en gras. Van een aantal nieuwe gewassen en rassen die hiervoor gebruikt zouden kunnen worden, ontbreken relevante kengetallen in recente jaren onder Nederlandse condities.

Wintertarwe veldbonen met de waterpijlbuis
Wintertarwe veldbonen met de waterpijlbuis

In interactie met de klankbordgroep van dit onderzoeksproject werd daarom afgelopen najaar een nieuwe meerjarige proef op de zandgrond bij Vredepeel aangelegd. Hier werd na de mais, wintergerst, wintertarwe met veldbonen, wintertarwe alleen, gras met luzerne, tijdelijk gras en tijdelijk gras met klaver ingezaaid. In het voorjaar zal op een deel van de velden waar geen hoofdgewas staat mais en voederbieten worden geteeld. Kengetallen zoals opbrengsten en stikstof in bodem en bodemwater zullen worden bepaald.