Melkveehouders spreken zich uit over verduurzaming van de zuivelketen

Nieuws

Melkveehouders spreken zich uit over verduurzaming zuivelketen

Gepubliceerd op
20 februari 2014

Het gros van de melkveehouders wil en kan het antibioticagebruik terugdringen en de weidegang behouden. Zij vinden dit de belangrijkste maatregelen om de zuivelproductie duurzamer te maken. Ook het verlengen van de levensduur van melkkoeien is voor veel boeren een streven, maar of het haalbaar is, daarover zijn de meningen verdeeld. Dit blijkt uit een enquête van LEI Wageningen UR in opdracht van de Duurzame Zuivelketen, een initiatief van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en LTO Nederland.

Niet alle voorstellen Duurzame Zuivelketen vinden brede steun

Over het algemeen staan melkveehouders positief tegenover (de haalbaarheid van) de doelen die benoemd zijn door de Duurzame Zuivelketen, maar er zijn ook maatregelen voorgesteld waar weinig steun voor is. De biodiversiteit verbeteren of duurzaam geproduceerde soja en palmschilfers gebruiken als veevoer vinden veel melkveehouders niet zo belangrijk. Ze zien er over het algemeen ook geen heil in om minder jongvee te houden of de melkproductie per koe te verhogen om zo de broeikasgasemissies van het bedrijf te beperken. Liever kiezen ze ervoor het gas- en elektriciteitsgebruik terug te dringen.

Melkveehouders meekrijgen in verduurzaming zuivelketen

Het onderzoeksrapport Melkveehouders over verduurzaming in de zuivelketen geeft de Duurzame Zuivelketen inzicht in de beweegredenen van melkveehouders om bepaalde maatregelen wel of niet te nemen. Ook blijkt uit de enquête duidelijk dat er een relatief kleine groep voorlopers is die verduurzaming hoog in het vaandel heeft en dat er daarnaast een behoorlijk grote groep is (ongeveer de helft van alle geënquêteerde gangbare melkveehouders) die ontwikkelingen scherp in de gaten houdt en deze snel volgt. Een derde groep (ongeveer een derde van de ondervraagden) wacht af met het invoeren van maatregelen totdat elders gebleken is dat ze effectief zijn.

Zowel de melkveehouders die ontwikkelingen snel volgen als de melkveehouders die eerst liever de kat uit de boom kijken zijn belangrijke doelgroepen voor de Duurzame Zuivelketen, schrijven de onderzoekers van het LEI, maar beide moeten wel op een andere manier benaderd worden. 'Bij de eerste groep is het belangrijk dat ze de kans krijgen mee te denken en zo mogelijk betrokken worden in de plannen. 'Versterken' lijkt bij deze groep het sleutelwoord. Bij de tweede groep lijkt 'ontzorgen' het sleutelwoord. Deze melkveehouders vinden het prettig als ze pasklare oplossingen aangeboden krijgen.'