Nieuws

Mestbeleid 1990-2010: lagere bemesting leidt tot betere waterkwaliteit

Gepubliceerd op
11 maart 2014

De gewaskeuze op akkerbouwbedrijven heeft veel minder invloed op het nitraatgehalte in het grond- en drainwater dan de keuzes die bij de stikstofbemesting worden gemaakt. Dit blijkt uit onderzoek van LEI Wageningen UR. De resultaten zijn vastgesteld met cijfers uit het project Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) dat het LEI samen met het RIVM uitvoert. Opvallend is dat uit de analyse blijkt dat stikstoftoediening via dierlijke mest niet hoeft te leiden tot meer uitspoeling van nitraat naar het grondwater dan gebruik van kunstmeststikstof.

Het mestbeleid van de overheid zette aan tot een lagere stikstofbemesting waardoor het stikstofoverschot is teruggelopen. Ook het nitraatgehalte laat een dalende tendens zien, met name op kleigrond. Op zand- en lössgrond ligt het nitraatgehalte nog boven de norm.

Mocht de mestwetgeving worden aangescherpt, dan vraagt dit meer inspanningen van de akkerbouwer in het totale bedrijfsmanagement. Bovendien wordt de kans groter dat er tekorten aan voedingsstoffen voor de plant gaan ontstaan, met meer risico voor opbrengstderving en inkomensverlies.  Een mogelijke oplossing is het toepassen van precisiebemesting, waarbij tijdens het bemesten de stikstofgift wordt aangepast aan de gewasbehoefte op microniveau op basis van gewas- en bodemmetingen.