Nieuws

Met PerceelVerdeler betere bemesting en meer ruwvoer

Gepubliceerd op
17 februari 2016

Om de ruwvoerproductie te verhogen is een optimale bemesting is belangrijk. De bemesting van stikstof en fosfaat is echter begrensd door gebruiksnormen. Binnen het project Koeien & Kansen is nu de tool PerceelVerdeler ontwikkeld.

Elk bedrijf heeft een bepaalde hoeveelheid beschikbare mest, een budget. Voor een optimale gewasopbrengst is het noodzakelijk om dit mestbudget zo goed mogelijk te verdelen over de percelen. Daarnaast is het aan te bevelen andere meststoffen (o.a. kalium) naar behoefte toe te dienen.

PerceelVerdeler levert perceelgericht advies

De PerceelVerdeler ondersteunt veehouders bij de verdeling van de beschikbare mest over gras en mais, rekening houdend met verschillen tussen percelen. De tool:

  • verdeelt N, P en K uit organische mest en kunstmest
  • berekent voor elk gras- en ma├»sperceel een jaargift en voor elk grasperceel ook de gift in de eerste snede
  • brengt de voorraad organische mest in beeld in het bemestingsseizoen
  • produceert een werklijst voor de uitvoering van de bemesting.

De PerceelVerdeler houdt rekening met de volgende perceels-eigenschappen:

  • Opbrengstcapaciteit
  • Gewashistorie (wisselbouw)
  • Beweiding
  • Graslandgebruik (maaien/weiden)
  • Bodemvruchtbaarheid (NLV, fosfaattoestand, Kali-toestand)

De percelen worden zoveel mogelijk bemest naar behoefte aan stikstof en fosfaat, rekening houdend met bovenstaande verschillen tussen percelen. Bij de verdeling van organische mest over de percelen is fosfaat leidend, gevolgd door stikstof (bijsturen met kunstmest). Als eerste worden de maïspercelen bemest volgens de geldende bemestingsadviezen. De overgebleven stikstof en fosfaat worden hierna optimaal verdeeld over de graslandpercelen.

Testen PerceelVerdeler

Op dit moment experimenteren de Koeien & Kansen-bedrijven met de PerceelVerdeler.

Namens Wageningen UR zijn Plant Research International, LEI en Wageningen UR Livestock Research partners in het project Koeien & kansen.