Nieuws

Methode voor het bepalen van de kans op bodemverstoring

Gepubliceerd op
13 januari 2016

In onze bodem ligt een schat aan historische monumenten, artefacten en sporen van historische activiteiten. Dit archeologisch bodemarchief geeft een waardevolle blik op de historie en moet zo goed mogelijk in stand worden gehouden. In ons dicht bevolkte land met het intensieve gebruik van bodem en landschap is de kans op verstoring echter groot. Naast allerlei verstoringen door graafwerkzaamheden bij bouwprojecten en infrastructurele werken kunnen er ook verstoringen optreden door agrarisch bodemgebruik. Er is sprake van bodemverstoring wanneer de bodemlagen onder de bouwvoor vanaf 30 à 40 cm-mv. door grondbewerkingen zijn losgewoeld of vermengd.

Alterra heeft een methode ontwikkeld voor het inschatten van de kans op bodemverstoring in landbouwpercelen. Deze kans wordt in procenten uitgedrukt voor drie verschillende dieptetrajecten: 30 – 40 cm-mv., 40 – 60 cm-mv. en > 60 cm-mv. Voor het bepalen van de bodemverstoringen zijn verschillende bronnen geraadpleegd. De methode houdt rekening met de volgende invloeden:

  1. Ingrepen door agrarische activiteiten gekoppeld aan de teelt van verschillende gewassen;
  2. Cultuurtechnische ingrepen, zoals diepploegen, egalisatie en aanleg van drainage;
  3. Ingrepen door winning van delfstoffen en het inrichten van gronddepots;
  4. Milieutechnische ingrepen, zoals bodemsaneringen;
  5. Vergravingen ten behoeve van transportleidingen voor gas;
  6. Ingrepen tijdens de ontginning van natuur naar landbouw in de twintigste eeuw.  

Bijgevoegd kaartje geeft voor een gebiedje in de provincie Gelderland per perceel de verstoringsdiepte weer met een kans van meer dan 75%.