Nieuws

Meting van gammastralingen met drones is efficiënte methode voor bodemtextuurkartering

Gepubliceerd op
16 mei 2019

Informatie over bodemtextuur is van belang om de Bodemkaart van Nederland te actualiseren. Gamma-stralingsmetingen vanuit de lucht en vanaf de grond om bodemtextuur te karteren, blijken een efficiënte methode te zijn om bijvoorbeeld toe te passen voor precisielandbouw en lokale ruimtelijke planning. Dit blijkt uit een studie van Wageningen Environmental Research en Medusa Explorations naar verschillende platformen, zoals drones, met een gamma-ray spectrometer waarmee klei- en leemgehalte van de bouwvoor in kaart gebracht kunnen worden.

Aanvullende informatie en efficiënte methode nodig

In sommige gebieden is aanvullende informatie over de bodem nodig voor de gewenste nauwkeurigheid van de bodemkaart en om veranderingen in bodemeigenschappen of bodemtypen goed in beeld te kunnen brengen. Omdat het maken van veel nieuwe bodemprofielbeschrijvingen duur is, is gezocht naar goedkopere aanvullende methoden. Een daarvan is het passief meten van gammastraling in de bovenste bodemlaag (0-30 cm) als benadering van de bodemtextuur. Dit is al langer mogelijk op een voertuig maar daarmee kan niet altijd op het land gereden worden, wat de veldwerkperiode kort maakt. De toepassing van drones is naar verwachting flexibeler omdat ook gevlogen kan worden als gewassen of vegetatie aanwezig zijn of als rijomstandigheden moeilijk zijn.

Methodes vergeleken

Het onderzoek is uitgevoerd in een landbouwareaal van 40 ha in de Flevopolder. Twee platforms voor gamma-ray spectrometers, namelijk metingen lopend in het veld en door drones te laten vliegen zijn vergeleken met een gebiedsgemiddelde van laboratoriumanalyses van alleen boringen. Voor de metingen vanuit de lucht heeft Medusa Explorations een gamma-ray spectrometer onder een drone ontwikkeld. De resultaten zijn met een lokale en een nationale dataset gekalibreerd. Het verschil in nauwkeurigheid, toepasbaarheid en kosten is vergeleken.

Gebruik drones zijn veelbelovend

De nauwkeurigheid en precisie van de metingen via een drone zijn grotendeels vergelijkbaar met de grondgebonden metingen. Wanneer voor het verschil in puntdichtheid tussen drone en grondgebonden wordt gecorrigeerd, zijn de resultaten vergelijkbaar. Het verschil in kosten van de inzet van de verschillende platformen is beperkt. Het gebruik van een drone is daarom een uitvoerbaar platform voor gammastralingsmetingen. De toepasbaarheid en de kosten van de verschillende methodes zijn sterk afhankelijk van terrein, wetgeving en tijdsafhankelijke omstandigheden zoals weer, bodemvocht en gewassen. Bij een vraag naar informatie over bodemtextuur is het daarom belangrijk eerst de vereiste nauwkeurigheid, meetdiepte en resolutie te beoordelen alvorens de beste methode te bepalen.

Actualisatie van de Bodemkaart van Nederland

Voor toepassingen zoals ruimtelijke ordening, infrastructuur, landbouw en natuur bestaat een grote behoefte aan actuele bodeminformatie. Deze informatie wordt in Nederland beschikbaar gemaakt via de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Het actueel houden van een aantal BRO registratieobjecten, zoals de 1:50.000 Bodemkaart van Nederland liggen als Wettelijke Taak bij WENR in opdracht van het Ministerie van LNV. De BRO is een open data platform met gestandaardiseerde en actuele informatie over bodem en geologie. De methodes om de Bodemkaart actueel te houden zijn in de laatste jaren doorontwikkeld naar digitale bodemkartering. Hierbij wordt naast grondboringen ook andere digitale data zoals hoogteligging en landgebruik in combinatie met methodes als geostatistiek en machine learning gebruikt om efficiënt nauwkeurige bodemkaarten te maken.

Lees meer in dit dossier