Nieuws

Milieu- en economische effecten van beleid om de vraag naar biokerosine in Nederland te stimuleren

Gepubliceerd op
26 maart 2018

Een potentieel belangrijke optie om de broeikasgas emissies van de luchtvaartsector te verminderen, is het gebruik van biokerosine. Recent onderzoek van een consortium van CE Delft, TAKS en Wageningen Economic Research in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu geeft inzicht in de directe en indirecte macro-economische en milieueffecten van verschillende beleidsopties om de productie van en de vraag naar biokerosine in Nederland te stimuleren.

De luchtvaartsector is momenteel verantwoordelijk voor ongeveer 12% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen door transport. De sterke groei van de luchtvaartsector en de daarbij behorende stijging van de emissies is moeilijk verenigbaar met de doelstellingen om klimaatverandering te beperken, zoals die bijvoorbeeld zijn vastgelegd in het Akkoord van Parijs.

Emissiereducties steeds lastiger

Het huidige internationale klimaatbeleid voor de luchtvaartsector leunt vooral op het reduceren van emissies in andere sectoren. Luchtvaartmaatschappijen moeten dan een deel van hun uitstoot compenseren, door het kopen van zogenoemde ‘offsets’ van andere sectoren. De emissies in die andere sectoren moeten dan worden verlaagd met een hoeveelheid die gelijk is aan de offsets die door de luchtvaartsector zijn gekocht. Rationale voor dit systeem is dat het in veel andere sectoren goedkoper is om emissies te reduceren dan in de luchtvaartsector zelf.

Echter, de verwachting is dat het op lange termijn steeds lastiger wordt om gebruik te blijven maken van emissiereducties in andere sectoren. Ten eerste zal de prijs van offsets stijgen en tevens is het nodig dat de emissies van alle sectoren daalt om de doelen van onder andere het Akkoord van Parijs te kunnen halen.

Biokerosine als belangrijke maatregel

Een potentieel belangrijke maatregel om de emissies binnen de luchtvaartsector terug te brengen, is het vervangen van fossiele kerosine door biobrandstoffen (biokerosine). Echter, de prijs van biokerosine is twee tot drie maal hoger dan de prijs van fossiele kerosine, waardoor het gebruik van biokerosine momenteel minimaal is. Aanvullend overheidsbeleid is nodig om de productie van en de vraag naar biokerosine te stimuleren.

Het onderzoek van CE Delft, TAKS en Wageningen Economic Research geeft een overzicht van de typen beleidsmaatregelen die de overheid kan nemen om de vraag en/of het aanbod van biokerosine in Nederland te stimuleren. De directe en indirecte effecten van de beleidsmaatregelen op de luchtvaartsector en de Nederlandse economie als geheel hangen in belangrijke mate af van hoe de additionele kosten van biokerosine worden gefinancierd.

Wageningen ontwerpt beleidsscenario's

Wageningen Economic Research is, onder andere, betrokken geweest bij het evalueren van de directe en indirecte effecten van beleidsmaatregelen om het gebruik van biokerosine te stimuleren op bruto binnenlands product, welvaart, handelsbalans en sectorale effecten op toegevoegde waarde en werkgelegenheid.

Hiervoor zijn een zestal scenario analyses uitgevoerd voor de periode tot en met 2030. De scenario’s variëren met betrekking tot de productiekosten van biokerosine, het type beleidsinstrument en met betrekking tot de hoeveelheid biokerosine die wordt gebruikt.