Nieuws

Minder administratie voor veehouders rundveebedrijven

Gepubliceerd op
20 juni 2017

Het Identificatie en Registratiesysteem Rundveehouderij is een betrouwbare bron voor de landbouwtelling. Voor de meeste bedrijven is het mogelijk om met nieuw ontwikkelde rekenregels het productiedoel te bepalen. Vervolgens kan de omvang van de diergroepen nauwkeurig worden vastgesteld. Dit betekent dat de gegevens betrouwbaarder zijn dan voorheen, maar ook dat de veehouders minder administratieve lasten hebben. Dit blijkt uit een onderzoek van Wageningen Research in samenwerking met de RVO in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Verplichtingen

Om te voldoen aan statistische verplichtingen voor veehouderij en bedrijfsstructuur en voor de registratie van emissies is informatie nodig over de rundveehouderij in Nederland. Via de jaarlijkse landbouwtelling geven veehouders aan hoeveel rundvee aanwezig is, uitgesplitst in verschillende diergroepen. Daarnaast bestaat het Identificatie en Registratiesysteem (I&R) Rundveehouderij van het ministerie van EZ voor de informatievoorziening rond dierziekten en volksgezondheid. In dit systeem wordt rundvee per dier geïdentificeerd door een uniek nummer. Vervolgens worden per dier geboortedatum en –locatie, afkalfdata, overgangen naar andere bedrijven en naar slachterij geregistreerd.

Wageningen Research heeft in nauwe samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland onderzocht of het mogelijk is om de benodigde gegevens af te leiden uit gegevens van het I&R Rundveehouderij. De onderzoekers hebben zich gebaseerd op de landbouwtellingen van 2014, 2015 en 2016. Aan veehouders is gevraagd om het aantal dieren te melden dat op 1 april aanwezig is. Vervolgens zijn uit de I&R Rundveehouderij selecties gemaakt van dieraantallen per bedrijfslocatie voor dezelfde data. Voor de meeste bedrijven bleek het totaal aantal rundvee dat een bedrijf meldt binnen de landbouwtelling overeen te komen met het aantal dieren binnen I&R op 1 april.

Uitdaging

De grootste uitdaging was om dieren vanuit het Identificatie en Registratiesysteem toe te delen aan de juiste groepen in de landbouwtelling. Het meest waarschijnlijke productiedoel kan worden afgeleid uit de samenstelling van de gehele veestapel op de betreffende bedrijfslocatie. Daartoe zijn een beslisboom en nieuw ontwikkelde rekenregels toegevoegd aan I&R. In de landbouwtelling van 2017 is op basis van de resultaten een alternatieve gegevensvraag voor rundvee gemaakt, die zoveel mogelijk informatie binnen I&R benut, maar ook de mogelijkheid biedt om gemengde of afwijkende bedrijfssituaties in te voeren. Bedrijven worden gevraagd of het meest waarschijnlijke productiedoel volgens de beslisboom terecht is toegekend.

Kwaliteit gegevens

De kwaliteit van de dieraantallen in de landbouwtelling is verbeterd, doordat nu geput wordt uit het I&R-systeem. Deze kwaliteitsverbetering geldt zowel voor de dieraantallen van de momentopname van 1 april als het gemiddeld aantal aanwezige runderen over het afgelopen kalenderjaar, dat van belang is voor de Emissieregistratie. Bij de Gecombineerde opgave 2017 is deze werkwijze voor rundvee voor het eerst toegepast.