Nieuws

Minder ziekten en plagen onder glas met Green Challenges

Gepubliceerd op
27 februari 2017

Het doel van het ‘Green Challenges’ project is het robuuster en weerbaarder maken van teelten onder glas, zodat ziekten en plagen minder kans krijgen. Dit project wordt gefinancierd door de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en het productschap Tuinbouw.

Afgelopen jaar zijn er voor het gewas chrysant samen met praktijkexperts mogelijke systeemsprongen geïdentificeerd voor een succesvolle systeemaanpak voor plaagbestrijding. Momenteel worden plagen in de eerste teeltfase van chrysant chemisch bestreden, wat een snelle vestiging van natuurlijke vijanden in het gewas belemmert. Hierdoor worden plagen (m.n. trips) onvoldoende onderdrukt. Een chemische start zou overbodig worden als bij de teeltstart meteen een leger aan biologische bestrijders klaar zou staan. Om dit te bereiken zouden bij stekbedrijven generalistische roofwantsen kunnen worden ingezet om eitjes te leggen in de chrysantenstekken.

Green challenges

Jonge Orius wantsen, die na ongeveer een week uitkomen, kunnen met behulp van alternatief voedsel in leven worden gehouden. Naast trips eten ze ook verschillende andere plaagsoorten. Dit jaar wordt het concept in een serie kasproeven getest, en de invloed van verschillende soorten voedsel en beregening verder onderzocht.

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met LTO Glaskracht Nederland en verschillende andere stakeholders. Ook wordt in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) gekeken naar microbiële gemeenschappen die de plantweerbaarheid kunnen verbeteren.