Nieuws

Minister van LNV maakt kennis met Netwerk Ecologische Monitoring

Gepubliceerd op
14 december 2018

Op zaterdag 24 november 2018 nam de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit – Carola Schouten – de Vogelatlas in ontvangst tijdens de landelijke dag van Sovon Vogelonderzoek Nederland in Apeldoorn. Daarna maakte zij een rondgang langs de vele stands van soortenorganisaties, werkgroepen van vrijwilligers, natuurbeschermingsorganisaties en het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM).

Thema WOT-NEM

Het NEM bestaat uit meer dan 30 meetprogramma’s die gericht zijn op het systematisch verzamelen van natuurgegevens voor bijvoorbeeld zoogdieren, vogels, vlinders en paddenstoelen. Het verzamelen van de gegevens gebeurt volgens meetdoelen van onder meer het ministerie van LNV voor internationale rapportageverplichtingen en het nationaal natuurbeleid. Elk meetprogramma richt zich op een aantal doelstellingen. Landelijke soortenorganisaties, Sovon en provincies voeren deze meetnetprogramma’s uit. De soortenorganisaties en Sovon sturen gezamenlijk meer dan 15.000 vrijwilligers aan die het veldwerk verrichten.

Samenhangend systeem

Het NEM levert de verzamelde gegevens aan het CBS. Het CBS berekent op haar beurt de trends en levert deze aan het Planbureau voor de Leefomgeving voor natuurverkenningen en Balans van de Leefomgeving. De gegevens van het NEM worden ook gebruikt voor de verplichte rapportages op grond van nationale en internationale verdragen en EU-richtlijnen. Daarmee is het NEM een onmisbare basis voor de Wettelijke Onderzoekstaken (WOT) Natuur & Milieu, de reden waarom er een nauwe samenwerking is. Ten slotte levert het NEM de gegevens ook aan de Nationale Databank Flora en Fauna, waardoor de gegevens ook breed beschikbaar komen.

Tijdens de Landelijke dag van Sovon liet Minister Schouten zich bij de stand van het NEM uitgebreid informeren over het samenhangende systeem van gerichte vraagstelling vanuit overheden naar het verzamelen van waarnemingen door vrijwilligers tot en met het rapporteren en informeren, zoals via het Compendium voor de Leefomgeving.