Persbericht

Mogelijk minder ruimen bij vroege opsporing van mond-en-klauwzeer  

Gepubliceerd op
28 juni 2017

Preklinische diagnose kan een belangrijke rol spelen om de overdracht van het mond-en-klauwzeervirus bij een uitbraak onder controle te krijgen. Dit is gebleken uit een nieuw onderzoek van wetenschappers van het Britse Pirbright Institute en Wageningen Bioveterinary Research.

Mond-en-klauwzeer (MKZ) is een besmettelijke virusziekte van evenhoevige zoogdieren, zoals runderen, schapen, geiten, varkens en diverse wildsoorten. Wereldwijd is bijna 80 procent van het vee besmet met MKZ, wat een verlies van ca. 15 miljard euro per jaar veroorzaakt voor boeren en de voedsel- en landbouwindustrie over de hele wereld.

Het virus wordt makkelijk verspreid door rechtstreeks contact met besmette dieren, en via besmet voer of besmette voorwerpen. Het kan zich ook verspreiden door de lucht. Bij een uitbraak is men met de huidige beheersings- en uitroeiingsmethodes afhankelijk van snelle klinische detectie en het ruimen van besmette bedrijven.

In dit nieuwe onderzoek, dat is gepubliceerd in het Journal of Clinical Microbiology, hebben wetenschappers van Pirbright en Wageningen hun deskundigheid over MKZ en mathematische modellering gecombineerd om de methodes en resultaten van preklinische diagnose tijdens toezicht (zoals wordt toegepast tijdens een uitbraak) te evalueren, met als doel het risico van overdracht tussen veestapels op aangrenzende boerderijen te verlagen.

In overdrachtsexperimenten bij runderen zijn er tijdens het verloop van de besmetting dagelijks monsters genomen van afzonderlijke dieren, zoals bloed, speeksel en neusslijm, en monsters op veestapelniveau, zoals luchtmonsters. Vervolgens is de gevoeligheid van elk van deze monstertypes gemeten voor de opsporing van besmette runderen tijdens de verschillende besmettingsstadia.

Dr. Simon Gubbins, hoofd van de groep Transmission Biology aan het Pirbright Institute, vertelt: “Onze resultaten zijn ingevoerd in een mathematisch model voor MKZ-overdracht bij een veestapel. Op deze wijze wordt bepaald in hoeverre het vroeg opsporen en ruimen van een besmette veestapel bijdraagt aan de vermindering van de hoeveelheid besmettelijk materiaal dat zou kunnen leiden tot overdracht van het virus naar een aangrenzend bedrijf.

“Bij wekelijks toezicht bleek klinische inspectie alleen niet genoeg te zijn om overdracht tegen te gaan, dit in tegenstelling tot het wekelijks nemen van speekselmonsters bij minstens tien dieren per bedrijf of het dagelijks nemen van luchtmonsters (bij vee op stal). Door beide methodes toe te passen bleek het risico op overdracht aanzienlijk verlaagd te worden.”

Dr. José Gonzáles van Wageningen Bioveterinary Research vult aan: “Deze resultaten leveren een nieuwe aanpak voor ziektebeheersing op, die kan worden toegevoegd aan onze preventieve noodprocedures. Een mogelijk voordeel bij het toepassen van deze strategie is dat er minder dieren geruimd hoeven te worden. Bij traditionele methodes zoals preventief ruimen worden er waarschijnlijk ook dieren onnodig geruimd.”

Na deze veelbelovende resultaten onder gecontroleerde laboratoriumomstandigheden willen de onderzoekers van Pirbright en Wageningen hun aanpak gaan testen in de praktijk. Als het lukt, denken ze dat MKZ-uitbraken hierdoor veel sneller onder controle te brengen zijn. Zo worden er dierenlevens gered en worden de sociale en economische gevolgen beperkt van een van de meest verwoestende veeziektes ter wereld.

Dit onderzoek is gefinancierd door het Britse ministerie van Milieubeheer, Voedselvoorziening en Plattelandszaken (subsidies SE2814 en SE2815) en de Biotechnology and Biological Sciences Research Council (subsidie BB/E/I/00001717).

Over Wageningen Bioveterinary Research

Wageningen Bioveterinary Research draagt bij aan de preventie, uitroeiing en beheersing van besmettelijke dierziektes door onderzoek, diagnostiek en consultancy. Zo dragen we bij aan het zeker stellen van de internationale handel en het behouden van de internationale toppositie van de Nederlandse vee-industrie. Verder voeren we hoogwaardige routine-analyses uit en leveren we innovatieve oplossingen voor veterinaire en biomedische onderzoeksvragen.

Door te luisteren naar klanten kunnen we innovatieve oplossingen op maat bieden voor ingewikkelde uitdagingen. We doen bioveterinair onderzoek naar gezondheid en (besmettelijke) ziektes, bijv. in preklinische en klinische onderzoeken, diermodellen, (kwantitatieve) epidemiologie en risicobeoordeling. De resultaten van dit onderzoek en deze analyses zijn gebruikt in dossiers die zijn ingediend bij toelatingsautoriteiten in Europa en de VS.

We breiden onze deskundigheid voortdurend uit met lopende onderzoeksprojecten voor private en publieke stakeholders op het gebied van bijvoorbeeld de antibioticaresistentie, ontwikkeling van vaccins, darmgezondheid en door vectoren overgedragen ziektes.

Zie voor meer informatie over Wageningen Bioveterinary Research: www.wur.nl/bioveterinary-research

Over het Pirbright Institute

Het Pirbright Institute is een wereldwijd toonaangevend expertisecentrum voor onderzoek naar en toezicht op virusziekten van boerderijdieren en virussen die worden overgedragen van dier op mens. Het instituut, dat is gevestigd in Groot-Brittannië en strategische financiering ontvangt van de Britse Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC), werkt aan betere methodes voor het beheersen en uitroeien van deze economisch en medisch belangrijke ziektes door het gebruik van zeer innovatieve fundamentele en toegepaste biowetenschappen.

Met een jaarinkomen van ca. 26 miljoen pond (bijna 30 miljoen euro) uit subsidies en commerciële activiteiten en een totaal aan 5 miljoen pond (bijna 6 miljoen euro) van de BBSRC in 2016-2017 draagt het instituut bij aan de wereldvoedselveiligheid en -gezondheid, en daarmee aan een betere levenskwaliteit voor mens en dier. Zie voor meer informatie over het Pirbright Institute: www.pirbright.ac.uk

Over de BBSRC

De Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC) investeert namens de Britse gemeenschap in biowetenschappelijk onderzoek en onderwijs van wereldklasse. Ons doel is het bevorderen van de wetenschappelijke kennis, economische groei, welvaart en het creëren van banen, en verbetering van de levenskwaliteit in Groot-Brittannië en daarbuiten.

De BBSRC is opgericht door de Britse overheid en heeft in 2015-16 een bedrag van 473 miljoen pond (ca. 540 miljoen euro) geïnvesteerd in wereldwijd toonaangevende biowetenschappen, onderzoekers en onderzoeksinfrastructuur. We ondersteunen onderzoek en onderwijs bij universiteiten en strategisch gefinancierde instituten. Door onderzoek en onderzoekers te financieren, helpt de BBSRC de maatschappij bij het aangaan van grote uitdagingen, zoals voedselveiligheid, groene energie en gezonder en langer leven. Onze investeringen verstevigen belangrijke Britse economische branches, zoals de landbouw- en voedselindustrie, industriële biotechnologie en farmaceutica. Zie voor meer informatie over de BBSRC, onze wetenschap en onze impact: www.bbsrc.ac.uk Zie voor meer informatie over de door de BBSRC strategisch gefinancierde instituten: www.bbsrc.ac.uk/institutes